//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad ke clanku fraktaly v pocitacove grafice.
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Jednoduchy program, ktery slouzi pro zobrazeni souboru s ulozenymi
// trojuhelniky.
// Pro osvetleni telesa je pouzito dvou bodovych svetelnych zdroju.
// Jeden svetelny zdroj zustava umisteny pevne v prostoru, druhy se
// pohybuje soucasne s kamerou.
// Pomoci leveho tlacitka mysi lze telesem otacet, prave tlacitko slouzi
// k priblizeni nebo vzdaleni telesa.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define SCALE 10.0               // zmena meritka

enum {                     // operace, ktere se mohou provadet s mysi:
  ROTATE,                   // rotace objektu
  TRANSLATE,                 // posun objektu
} operation=ROTATE;

int  gl_list;                 // cislo display listu s nactenym objektem

int  xnew=0, ynew=0, znew=20;         // soucasna pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xold=0, yold=0, zold=20;         // minula pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xx, yy, zz;                // bod, ve kterem se nachazi kurzor mysi

int  windowWidth;               // sirka okna
int  windowHeight;               // vyska okna

// parametry, ktere ovlivnuji osvetleni
GLfloat materialAmbient[]={0.4f, 0.4f, 0.4f, 1.0f}; // ambientni slozka barvy materialu
GLfloat materialDiffuse[]={0.8f, 0.4f, 0.4f, 1.0f}; // difuzni slozka barvy materialu
GLfloat materialSpecular[]={1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f}; // barva odlesku
GLfloat materialShininess[]={50.0f};         // faktor odlesku
GLfloat light_position1[]={1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f}; // pozice prvniho svetla
GLfloat light_position2[]={0.0f, 1.0f,100.0f, 1.0f}; // pozice druheho svetla
GLfloat light_color1[]={1.0f, 1.0f, 1.0f};      // barva prvniho svetla
GLfloat light_color2[]={1.0f, 1.0f, 0.0f};      // barva druheho svetla//---------------------------------------------------------------------
// Nacteni obsahu souboru do display listu
//---------------------------------------------------------------------
void loadObject(char *fileName) {
#define MIN 1e-10
#define MAX 1e+10
  // makra pro zjisteni maxima a minima
#define SET_MIN(a, min) if ((a)<(min)) (min)=(a)
#define SET_MAX(a, max) if ((a)>(max)) (max)=(a)

  float x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3;
  float xmin=MAX, xmax=MIN, ymin=MAX, ymax=MIN, zmin=MAX, zmax=MIN;
  float x0, y0, z0;
  int  line=0;
  FILE *fin=fopen(fileName, "r");

  gl_list=glGenLists(1);           // zjistime si pro jistotu cislo volneho listu
  glNewList(gl_list, GL_COMPILE);

  // nacist cely soubor a zjistit meze objektu
  while (fscanf(fin, "%f %f %f %f %f %f %f %f %f\n", &x1, &y1, &z1,
        &x2, &y2, &z2,
        &x3, &y3, &z3)==9) {
    SET_MIN(x1, xmin);  SET_MIN(x2, xmin);  SET_MIN(x3, xmin);
    SET_MAX(x1, xmax);  SET_MAX(x2, xmax);  SET_MAX(x3, xmax);
    SET_MIN(y1, ymin);  SET_MIN(y2, ymin);  SET_MIN(y3, ymin);
    SET_MAX(y1, ymax);  SET_MAX(y2, ymax);  SET_MAX(y3, ymax);
    SET_MIN(z1, zmin);  SET_MIN(z2, zmin);  SET_MIN(z3, zmin);
    SET_MAX(z1, zmax);  SET_MAX(z2, zmax);  SET_MAX(z3, zmax);
  }
  printf("Boundary:  [%f, %f, %f] - [%f, %f, %f]\n", xmin, ymin, zmin, xmax, ymax, zmax);

  // vypocet stredu objektu
  x0=(xmax+xmin)/2.0;
  y0=(ymax+ymin)/2.0;
  z0=(zmax+zmin)/2.0;
  printf("Center:   [%f, %f, %f]\n", x0, y0, z0);

  fseek(fin, 0L, SEEK_SET);
  // znovunacteni vsech radku ze souboru
  while (fscanf(fin, "%f %f %f %f %f %f %f %f %f\n", &x1, &y1, &z1,
        &x2, &y2, &z2,
        &x3, &y3, &z3)==9) {
    float nx, ny, nz;
    float vx1, vy1, vz1;
    float vx2, vy2, vz2;
    float d;

    // posun objektu do stredu [0,0,0]
    x1-=x0;  x2-=x0;  x3-=x0;
    y1-=y0;  y2-=y0;  y3-=y0;
    z1-=z0;  z2-=z0;  z3-=z0;

    // zmena meritka pro velke objekty
    x1/=SCALE;
    y1/=SCALE;
    z1/=SCALE;
    x2/=SCALE;
    y2/=SCALE;
    z2/=SCALE;
    x3/=SCALE;
    y3/=SCALE;
    z3/=SCALE;

    // vypocet dvou vektoru na plosce
    vx1=x2-x1;
    vy1=y2-y1;
    vz1=z2-z1;
    vx2=x3-x1;
    vy2=y3-y1;
    vz2=z3-z1;

    // vypocet normaloveho vektoru plosky
    nx=vy1*vz2-vy2*vz1;
    ny=vx2*vz1-vx1*vz2;
    nz=vx1*vy2-vx2*vy1;

    // normalizace normaloveho vektoru
    d=sqrt(nx*nx+ny*ny+nz*nz);
    if (d>1e-10) {
      nx/=d;
      ny/=d;
      nz/=d;
    }
    else {
      nx=1.0; ny=0.0; nz=0.0;
    }

    // zapis trojuhelniku do display listu
    glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
      glNormal3f(nx, ny, nz);
      glVertex3f(x1, y1, z1);
      glVertex3f(x2, y2, z2);
      glVertex3f(x3, y3, z3);
    glEnd();
    line++;
  }
  fclose(fin);
  printf("Triangles: %d\n", line);
  glEndList();                // konec zadavani display listu

//  znew=zold=-zmax;
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(char *fileName)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);             // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);          // povoleni funkce pro testovani hodnot v pameti hloubky
  glDepthFunc(GL_LESS);            // funkce pro testovani fragmentu
  glShadeModel(GL_SMOOTH);          // nastaveni stinovaciho rezimu
  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL);      // nastaveni rezimu vykresleni modelu
  glPolygonMode(GL_BACK, GL_FILL);      // jak pro predni tak pro zadni steny
  glDisable(GL_CULL_FACE);          // zadne hrany ani steny se nebudou odstranovat
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, materialAmbient);  // nastaveni ambientni slozky barvy materialu
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, materialDiffuse);  // nastaveni difuzni slozky barvy materialu
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, materialSpecular); // nastaveni barvy odlesku
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, materialShininess);// nastaveni faktoru odlesku
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position1);   // nastaveni pozice prvniho svetla
  glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, light_position2);   // nastaveni pozice druheho svetla
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light_color1);     // nastaveni barvy prvniho svetla
  glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, light_color2);     // nastaveni barvy druheho svetla
  glEnable(GL_LIGHTING);           // globalni povoleni stinovani
  glEnable(GL_LIGHT0);            // povoleni prvniho svetla
  glEnable(GL_LIGHT1);            // povoleni prvniho svetla
  loadObject(fileName);
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  windowWidth=w;               // zapamatovat si velikost okna
  windowHeight=h;
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni perspektivni projekce
//---------------------------------------------------------------------
void setPerspectiveProjection(void)
{
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  gluPerspective(70.0, (double)windowWidth/(double)windowHeight, 0.1f, 10000.0f);// nastaveni perspektivni kamery
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);         // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();              // nahrat jednotkovou matici
}//--------------------------------------------------------------------
// Vykresleni objektu
//--------------------------------------------------------------------
void drawObjectNormal(void)
{
  glCallList(gl_list);            // vykresleni naseho objektu
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// vymazani barvoveho bufferu i pameti hloubky
  setPerspectiveProjection();         // nastaveni perspektivni kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, -50.0f);      // posun objektu dale od kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, znew);       // priblizeni ci vzdaleni objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(ynew, 1.0f, 0.0f, 0.0f);     // rotace objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(xnew, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
  //glPushMatrix();               // ulozeni matice na zasobnik a zmena pozice druheho svetla
  //glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, light_position2);
  //glPopMatrix();
  drawObjectNormal();             // vykresleni objektu
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();             // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')          // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';              // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break; // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break; // ukonceni aplikace
          // nastaveni rezimu vykreslovani plosek
    case '1':  glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_POINT); glutPostRedisplay(); break;
    case '2':  glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE); glutPostRedisplay(); break;
    case '3':  glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL); glutPostRedisplay(); break;
    default:            break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stisku ci pusteni tlacitka mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseButton(int button, int state, int x, int y)
{
  if (button==GLUT_LEFT_BUTTON) {       // pri zmene stavu leveho tlacitka
    operation=ROTATE;
    if (state==GLUT_DOWN) {         // pri stlaceni tlacitka
      xx=x;                // zapamatovat pozici kurzoru mysi
      yy=y;
    }
    else {                 // pri pusteni tlacitka
      xold=xnew;             // zapamatovat novy pocatek
      yold=ynew;
    }
    glutPostRedisplay();          // prekresleni sceny
  }
  if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON) {
    operation=TRANSLATE;
    if (state==GLUT_DOWN) zz=y;       // pri stlaceni tlacitka zapamatovat polohu kurzoru mysi
    else zold=znew;             // pri pusteni tlacitka zapamatovat novy pocatek
    glutPostRedisplay();          // prekresleni sceny
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem.
// To, ktere tlacitko je stlaceno si musime predem zaznamenat do
// globalni promenne stav ve funkci onMouseButton()
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseMotion(int x, int y)
{
  switch (operation) {
    case ROTATE:              // stav rotace objektu
      xnew=xold+x-xx;           // vypocitat novou pozici
      ynew=yold+y-yy;
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
    case TRANSLATE:             // stav priblizeni/oddaleni objektu
      znew=zold+y-zz;           // vypocitat novou pozici
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);// nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(30, 30);       // pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(450, 450);        // pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow("RAW Viewer");       // vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutMouseFunc(onMouseButton);        // registrace funkce volane pri stlaceni ci pusteni tlacitka
  glutMotionFunc(onMouseMotion);       // registrace funkce volane pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem
  if (argc<2) {                // kontrola, zda je zadan vstupni soubor
    puts("Usage raw_view file.raw\n");
    return 1;
  }
  onInit(argv[1]);              // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------