//-----------------------------------------------------------------------------
// Fraktaly v pocitacove grafice
// Demonstracni priklad 54.1
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Vykresleni krivky podobne Sierpinskemu trojuhelniku na zaklade L-systemu,
// ve kterem je provaden paralelni prepis retezcu.
// Po prekladu a spusteni programu se nejprve provede nekolikere rozepsani
// gramatiky. Vysledny retezec je posleze pouzit pro vykresleni L-systemu
// za pomoci zelvi grafiky (turtle graphics).
// Zmena velikosti fraktalu se provadi stiskem klaves [PageUp] a [PageDown],
// posun fraktalu je mozne provest kurzorovymi klavesami (sipkami).
// Zmena poctu prepisu symbolu se provadi pomoci klaves [1]-[3], pricemz
// po stlaceni klavesy [1] je proveden pouze jeden prepis axiomu.
// Ukonceni aplikace se provede klavesou [Esc] nebo klavesou [Q].
//-----------------------------------------------------------------------------

#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>
#endif

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

#define WINDOW_TITLE  "Fraktaly 54.1"     // titulek okna
#define WINDOW_WIDTH  400           // pocatecni velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  470

#define MAX_LENGTH   116384          // maximalni delka retezce

double xpos=0.0;                // pozice fraktalu v okne
double ypos=0.87*WINDOW_WIDTH/3;
char  retx[MAX_LENGTH];            // pocatecni symbol
int  itersCount=1;              // pocet aplikaci prepisovaciho pravidla

char *rules[]={                // jednotliva prepisovaci pravidla
  "X=YF+XF+Y",
  "Y=XF-YF-X",
  NULL
};

char  axiom[]="YF";              // axiom - prvotni naplneni vysledneho retezce

double step=10;;                // krok zelvy
double x, y, alpha;               // souradnice a natoceni zelvy
double delta=3.1415927/3.0;//-----------------------------------------------------------------------------
// Aplikace prepisovacich pravidel na retezec
//-----------------------------------------------------------------------------
void applyRules(
    char *rules[],             // pole prepisovacich pravidel
    char *axiom,              // axiom - prvotni naplneni retezce
    char *ret,               // retezec, do ktereho se ma ulozit vysledek
    int maxiters)              // maximalni pocet iteraci (aplikaci pravidel)
{
  int rulesCount;               // pocet pravidel
  int rule;                  // prave aplikovane pravidlo
  char *leftSide;               // pole levych casti prepisovacich pravidel
  char **rightSideSrc;            // pole pravych casti prepisovacich pravidel
  char **rightSideDest;
  int i, j, k, iter;             // pocitadla smycek a indexy znaku

  // zjistit celkovy pocet prepisovacich pravidel
  for (rulesCount=0; rules[rulesCount]; rulesCount++)
    ;
  // nyni mame v promenne rulesCount ulozen pocet prepisovacich pravidel
  printf("celkovy pocet pravidel=%d\n", rulesCount);

  // alokace pameti pro levou stranu prepisovacich pravidel
  // a inicializace pole znaku
  leftSide=(char *)malloc(rulesCount*sizeof(char));
  for (i=0; i<rulesCount; i++)
    leftSide[i]=rules[i][0];

  // alokace pameti pro pravou stranu prepisovacich pravidel
  // a inicializace pravych stran
  rightSideSrc=(char **)malloc(rulesCount*sizeof(char *));
  rightSideDest=(char **)malloc(rulesCount*sizeof(char *));
  for (i=0; i<rulesCount; i++) {
    rightSideSrc[i]=(char *)malloc(MAX_LENGTH);
    rightSideDest[i]=(char *)malloc(MAX_LENGTH);
    strcpy(rightSideSrc[i], rules[i]+2); // podretezec za znakem '='
  }

  // nastaveni axiomu
  strcpy(ret, axiom);

  // hlavni iteracni smycka
  for (iter=0; iter<=maxiters; iter++) {
    printf("iteration=%d\n", iter);
    // pro vsechna pravidla
    for (rule=0; rule<rulesCount; rule++) {
      // vypis pravidla pred prepisem
      printf("%c\t%s\t", leftSide[rule], rightSideSrc[rule]);
      // projit celym retezcem a zpracovat jednotlive znaky
      for (i=0, j=0; rightSideSrc[rule][i]; i++) {
        int left;
        int found=0;
        // pro kazdy znak zjistit, zda pro nej neexistuje prepisovaci pravidlo
        // a pokud ano, provest prepis
        for (left=0; left<rulesCount; left++) {
          if (leftSide[left]==rightSideSrc[rule][i]) {
            for (k=0; rightSideSrc[left][k]; k++)     // provest prepis
              rightSideDest[rule][j++]=rightSideSrc[left][k];
            found=1;
          }
        }
        // zadne pravidlo pro dany znak jsme nenasli, proto se znak
        // pouze zkopiruje
        if (!found) {
          rightSideDest[rule][j]=rightSideSrc[rule][i];
          j++;
        }
      }
      // ukonceni retezce
      rightSideDest[rule][j]=0;
      // vypis pravidla po prepisu
      printf("%s\n", rightSideDest[rule]);
    }
    // "paralelni" prepis novych retezcu na misto stavajicich
    // (lezi mimo predchozi smycku!)
    for (rule=0; rule<rulesCount; rule++)
      strcpy(rightSideSrc[rule], rightSideDest[rule]);
  }

  // prepis vysledku
  strcpy(ret, rightSideSrc[1]);
  // a doplneni posledniho posunu zelvy
  strcat(ret, "F");
  puts("");
  // vypis retezce v podobe, kdy jsou vypsany pouze znaky ovladajici zelvu
  for (i=0; i<strlen(ret); i++)
    if (ret[i]=='F' || ret[i]=='+' || ret[i]=='-') putchar(ret[i]);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Inicializace L-systemu
//-----------------------------------------------------------------------------
void initLSystem(int maxiters)
{
  // aplikace prepisovacich pravidel
  applyRules(rules, axiom, retx, maxiters);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Nastaveni zelvy do pocatecni (domaci) pozice
//-----------------------------------------------------------------------------
void logo_home(double xpos, double ypos)
{
  x=xpos;
  y=ypos;
  alpha=0.0;
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Posun zelvy dopredu s kreslenim
//-----------------------------------------------------------------------------
void logo_forward(void)
{
  glBegin(GL_LINES);
  glVertex2d(x,y);
  x+=step*cos(alpha);             // posun v zadanem smeru
  y+=step*sin(alpha);
  glVertex2d(x,y);
  glEnd();
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Posun zelvy dozadu s kreslenim
//-----------------------------------------------------------------------------
void logo_backward(void)
{
  glBegin(GL_LINES);
  glVertex2d(x,y);
  x-=step*cos(alpha);             // posun v zadanem smeru
  y-=step*sin(alpha);
  glVertex2d(x,y);
  glEnd();
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Posun zelvy dopredu bez kresleni
//-----------------------------------------------------------------------------
void logo_move(void)
{
  x+=step*cos(alpha);             // posun v zadanem smeru
  y+=step*sin(alpha);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Otoceni zelvy doleva
//-----------------------------------------------------------------------------
void logo_left(void)
{
  alpha+=delta;                // zmena uhlu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Otoceni zelvy doprava
//-----------------------------------------------------------------------------
void logo_right(void)
{
  alpha-=delta;                // zmena uhlu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Prekresleni L-systemu
//-----------------------------------------------------------------------------
void recalcLsys(const char *ret,        // ridici retezec
        double xpos,          // posun obrazce
        double ypos)
{
  int i;
  logo_home(xpos, ypos);           // inicializace zelvy
  for (i=0; ret[i]; i++) {          // projit celym retezcem
    switch (ret[i]) {            // a reagovat na prikazy
      case 'F':              // posun v zadanem smeru
        logo_forward();
        break;
      case 'B':              // zpetny posun v zadanem smeru
        logo_backward();
        break;
      case 'G':              // posun v zadanem smeru bez kresleni
        logo_move();
        break;
      case '+':              // zmena uhlu
        logo_left();
        break;
      case '-':              // zmena uhlu
        logo_right();
        break;
      default:
        break;
    }
  }
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce volana pro inicializaci vykreslovani
//-----------------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // mod ulozeni pixelu
  initLSystem(itersCount);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri kazdem prekresleni okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu
  glDrawBuffer(GL_BACK);           // pixmapa se bude kreslit do zadniho barvoveho bufferu
  recalcLsys(retx, xpos, ypos);        // prekresleni L-systemu
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri stlaceni ASCII klavesy
//-----------------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par
#endif
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  key=(key>='A' && key<='Z') ? key-'A'+'a': key;
  // zmena poctu prepsani retezce
  if (key>='1' && key<='3') {
    itersCount=key-'1';
    // zmena kroku v zavislosti na poctu prepisu
    //step=WINDOW_WIDTH/(pow(5, itersCount));
    initLSystem(itersCount);
    glutPostRedisplay();
    return;
  }
  switch (key) {
    case 27:                // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    case 'q': exit(0);        break; // totez co klavesa ESC
    default:             break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri stlaceni non-ASCII klavesy
//-----------------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par
#endif
void onSpecial(int key, int x, int y)
{
  // posun fraktalu a zmena meritka
  switch (key) {
    case GLUT_KEY_LEFT:   xpos-=5;  glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_RIGHT:   xpos+=5;  glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_UP:    ypos+=5;  glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_DOWN:   ypos-=5;  glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_PAGE_UP:  step+=0.5; glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_PAGE_DOWN: step-=0.5; glutPostRedisplay(); break;
    default:                                         break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//-----------------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//-----------------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);       // vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutSpecialFunc(onSpecial);         // registrace funkce volane pri stlaceni specialni klavesy
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// finito
//-----------------------------------------------------------------------------