//-----------------------------------------------------------------------------
// Fraktaly v pocitacove grafice
// Ukazkovy priklad cislo 48.3
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Vykresleni plasmy pomoci spektralni syntezy (2D syntezy).
// Pomoci klaves [A] a [S] je mozne menit celkovy pocet koeficientu Fourierovy
// transformace, klavesy [Z] a [X] slouzi k urceni Hurstova koeficientu a tim
// i fraktalni dimenze vytvorene krivky.
// Ukonceni aplikace se provede klavesou [Esc] nebo klavesou [Q].
//-----------------------------------------------------------------------------

#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>
#endif

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <limits.h>

#define WINDOW_TITLE  "Fraktaly 48.3"     // titulek okna
#define WINDOW_WIDTH  256           // pocatecni velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  356

#define PIXMAP_WIDTH  256           // sirka pixmapy
#define PIXMAP_HEIGHT  256           // vyska pixmapy
#define FILE_NAME    "fraktaly48_3.tga"   // jmeno souboru s ulozenym obrazkem

typedef struct {                // struktura popisujici pixmapu
  unsigned int width;
  unsigned int height;
  unsigned char *pixels;
} pixmap;

pixmap *pix;
float h=0.5;                  // Hurstuv exponent
int  n=10;                   // pocet koeficientu spektralni syntezy//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce pro vytvoreni pixmapy o zadane velikosti
//-----------------------------------------------------------------------------
pixmap * createPixmap(const unsigned int width, const unsigned int height)
{
  pixmap *p=(pixmap *)malloc(sizeof(pixmap)); // alokace struktury pixmapy
  if (!p) return NULL;
  p->width=width;               // naplneni struktury
  p->height=height;
  p->pixels=(unsigned char *)malloc(3*width*height);
  if (!p->pixels) {              // alokace pole pro pixely
    free(p);                // alokace se nepovedla
    return NULL;
  }
  else {
    memset(p->pixels, 0, 3*width*height);  // smazani pixmapy
  }
  return p;
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce pro zruseni pixmapy
//-----------------------------------------------------------------------------
void destroyPixmap(pixmap *p)
{
  if (p->pixels) free(p->pixels);       // uvolnit vlastni pixmapu
  if (p) free(p);               // i okolni strukturu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Vymazani pixmapy
//-----------------------------------------------------------------------------
void clearPixmap(const pixmap *p)
{
  if (!p) return;
  if (!p->pixels) return;
  memset(p->pixels, 0, 3*p->width*p->height);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce pro vykresleni pixmapy do barvoveho bufferu
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawPixmap(const pixmap *p)
{
  if (!p || !p->pixels) return;
  glDrawPixels(                // vykresleni pixmapy
      p->width, p->height,        // sirka a vyska pixmapy
      GL_RGB,               // format dat pixelu
      GL_UNSIGNED_BYTE,          // datovy typ kazde barevne slozky
      p->pixels);             // ukazatel na pamet s barvami pixelu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Ulozeni pixmapy do externiho souboru
//-----------------------------------------------------------------------------
void savePixmap(const pixmap *p, const char *fileName)
{
  FILE *fout;
  unsigned int i, j, k;
  unsigned char tgaHeader[18]={        // hlavicka formatu typu TGA
            0x00,          // typ hlavicky TGA
            0x00,          // nepouzivame paletu
            0x02,          // typ obrazku je RGB TrueColor
            0x00, 0x00,       // delka palety je nulova
            0x00, 0x00, 0x00,    // pozice v palete nas nezajima
            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // obrazek je umisteny na pozici [0, 0]
            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // sirka a vyska obrazku (dva byty na polozku)
            0x18,          // format je 24 bitu na pixel
            0x20          // orientace bitmapy v obrazku
  };
  if (!p || !p->pixels) return;
  memcpy(tgaHeader+12, &(p->width), 2);    // do hlavicky TGA zapsat velikost obrazku
  memcpy(tgaHeader+14, &(p->height), 2);
  fout=fopen(fileName, "wb");
  if (fout) {
    fwrite(tgaHeader, 18, 1, fout);     // zapsat hlavicku TGA do souboru
    for (j=p->height; j; j--) {       // radky zapisovat v opacnem poradi
      unsigned int yoff=(j-1)*3*p->width; // y-ovy offset v poli
      unsigned int xoff=0;        // x-ovy offset v poli
      for (i=0; i<p->width; i++) {    // pro kazdy pixel na radku
        for (k=0; k<3; k++) {      // prohodit barvy RGB na BGR
          fputc(p->pixels[xoff+yoff+2-k], fout); // a zapsat do souboru
        }
        xoff+=3;            // posun na dalsi pixel
      }
    }
    fclose(fout);
  }
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Zmena barvy pixelu na zadanych souradnicich
//-----------------------------------------------------------------------------
void putpixel(pixmap *p,
       const unsigned int x,       // pozice pixelu v pixmape
       const unsigned int y,
       const unsigned char r,      // barva pixelu
       const unsigned char g,
       const unsigned char b)
{
  int pos;
  // zde se vyuziva zkraceneho vyhodnoceni vyrazu - pokud plati !p, nic se dale netestuje
  if (!p || !p->pixels || x>=p->width || y>=p->height) return;
  pos=3*(x+y*p->width);
  p->pixels[pos++]=r;             // nastaveni barvy pixelu
  p->pixels[pos++]=g;
  p->pixels[pos]=b;
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Vygenerovani nahodneho cisla v rozsahu 0..1 s pribliznym Gaussovym rozlozenim
//-----------------------------------------------------------------------------
float randomGauss(void)
{
#define N 50
  float sum=0.0;
  int  i;
  for (i=0; i<N; i++)
    sum+=(float)rand()/(float)RAND_MAX;
  return sum/N;
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Vygenerovani nahodneho cisla v rozsahu 0..1 s rovnomernym rozlozenim
//-----------------------------------------------------------------------------
float randomN(void)
{
  return (float)rand()/(float)RAND_MAX;
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Spektralni synteza v 2D
//-----------------------------------------------------------------------------
void spectralSynthesis2D(void)
{
#define PI 3.1415927
  float bitmap[PIXMAP_HEIGHT][PIXMAP_WIDTH];
  float min=1e10, max=-1e10;       // pro prepocet intenzit pixelu
  float fmin=1e10, fmax=-1e10;      // pro prepocet intenzit pixelu

  float A[n/2][n/2];           // koeficienty Ak
  float B[n/2][n/2];           // koeficienty Bk
  float beta=2.0*h+1;           // promenna svazana s Hurstovym koeficientem
  int  i, j, k, l;            // pocitadla smycek

  for (j=0; j<PIXMAP_HEIGHT; j++)     // vymazani pracovni bitmapy
    for (i=0; i<PIXMAP_WIDTH; i++)
      bitmap[j][i]=0.0;

  srand(123456);
  for (j=0; j<n/2; j++) {         // vypocet koeficientu Ak a Bk
    for (i=0; i<n/2; i++) {
      float rad_i=pow((i+1), -beta/2.0)*randomGauss();
      float rad_j=pow((j+1), -beta/2.0)*randomGauss();
      float phase_i=2.0*PI*randomN();
      float phase_j=2.0*PI*randomN();
      A[j][i]=rad_i*cos(phase_i)*rad_j*cos(phase_j);
      B[j][i]=rad_i*sin(phase_i)*rad_j*sin(phase_j);
    }
  }

  for (j=0; j<PIXMAP_HEIGHT; j++) {    // generovani plasmy
    for (i=0; i<PIXMAP_WIDTH; i++) {
      float z=0;
      for (k=0; k<n/2; k++) {     // inverzni Fourierova transformace
        for (l=0; l<n/2; l++) {
          float u=(i-n/2)*2.0*PI/PIXMAP_WIDTH; // transormace na
          float v=(j-n/2)*2.0*PI/PIXMAP_HEIGHT; // stred obrazku
          z+=A[k][l]*cos(k*u+l*v)+B[k][l]*sin(k*u+l*v);
        }
      }
      bitmap[j][i]=z;
    }
  }

  // ziskani statistiky o obrazku
  for (j=0; j<PIXMAP_HEIGHT; j++)
    for (i=0; i<PIXMAP_WIDTH; i++) {
      if (max<bitmap[j][i]) max=bitmap[j][i];
      if (min>bitmap[j][i]) min=bitmap[j][i];
    }
  //printf("min=%f\nmax=%f\n", min, max);

  // zmena kontrastu a kopie bitmapy
  for (j=0; j<PIXMAP_HEIGHT; j++)
    for (i=0; i<PIXMAP_WIDTH; i++) {
      float f=bitmap[j][i];
      f-=min;
      f*=255.0/(max-min);
      if (fmin>f) fmin=f;
      if (fmax<f) fmax=f;
      putpixel(pix, i, j, (int)f, (int)f, (int)f);
    }
  //printf("fmin=%f\nfmax=%f\n", fmin, fmax);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Vykresleni retezce na obrazovku
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawString(const int x, const int y,          // umisteni retezce
        const float r, const float g, const float b, // barva pisma
        char *str)                  // ukazatel na retezec
{
  char *c;
  glColor3f(r, g, b);
  glRasterPos2i(x, y);
  for (c=str; *c!=0; c++) {
    glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_9_BY_15, *c);
  }
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Vypsani informaci o zadanych parametrech
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawInfo(int n, float Hexp)
{
  char str[100];
  sprintf(str, "[a][s] N: %d", n);
  drawString(2, 42, 1.0, 1.0, 0.0, str);
  sprintf(str, "[z][x] Hurst exponent: %4.2f", Hexp);
  drawString(2, 26, 1.0, 0.8, 0.2, str);
  sprintf(str, "Fractal dimension: %5.2f", 3.0-Hexp);
  drawString(2, 10, 1.0, 0.6, 0.4, str);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce volana pro inicializaci vykreslovani
//-----------------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // mod ulozeni pixelu
  pix=createPixmap(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri kazdem prekresleni okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu
  drawInfo(n, h);
  spectralSynthesis2D();           // vytvoreni obrazce spektralni syntezou
  glDrawBuffer(GL_BACK);           // pixmapa se bude kreslit do zadniho barvoveho bufferu
  glRasterPos2i(0, 70);
  drawPixmap(pix);              // vykresleni pixmapy
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri stlaceni ASCII klavesy
//-----------------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par
#endif
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z') key+='a'-'A';
  switch (key) {
    case 'q':
    case 27: exit(0); break;// pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    case 'w': savePixmap(pix, FILE_NAME); break;
    case 'a': if (n>3)  n-=2;  glutPostRedisplay(); break;
    case 's': if (n<50) n+=2;  glutPostRedisplay(); break;
    case 'z': if (h>0.1) h-=0.1; glutPostRedisplay(); break;
    case 'x': if (h<1.0) h+=0.1; glutPostRedisplay(); break;
    default: break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//-----------------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//-----------------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);       // vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// finito
//-----------------------------------------------------------------------------