//-----------------------------------------------------------------------------
// Fraktaly v pocitacove grafice
// Ukazkovy priklad cislo 47.1
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Vykresleni plasmy pomoci alternativni metody - deleni ctverce na dve poloviny
// a zvysovani/snizovani intenzit pixelu v obou polovinach.
// Pixmapu s vykreslenym fraktalem je mozne ulozit do souboru ve formatu TGA
// pomoci klavesove zkratky [S]. Klavesami [0]-[9] se meni maximalni pocet
// iteraci.
// Ukonceni aplikace se provede klavesou [Esc] nebo klavesou [Q].
//-----------------------------------------------------------------------------

#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>
#endif

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <limits.h>

#define WINDOW_TITLE  "Fraktaly 47.1"     // titulek okna
#define WINDOW_WIDTH  256           // pocatecni velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  256

#define PIXMAP_WIDTH  256           // sirka pixmapy
#define PIXMAP_HEIGHT  256           // vyska pixmapy
#define FILE_NAME    "fraktaly47_1.tga"   // jmeno souboru s ulozenym obrazkem

typedef struct {                // struktura popisujici pixmapu
  unsigned int width;
  unsigned int height;
  unsigned char *pixels;
} pixmap;

pixmap *pix;
int  maxiter=2000;//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce pro vytvoreni pixmapy o zadane velikosti
//-----------------------------------------------------------------------------
pixmap * createPixmap(const unsigned int width, const unsigned int height)
{
  pixmap *p=(pixmap *)malloc(sizeof(pixmap)); // alokace struktury pixmapy
  if (!p) return NULL;
  p->width=width;               // naplneni struktury
  p->height=height;
  p->pixels=(unsigned char *)malloc(3*width*height);
  if (!p->pixels) {              // alokace pole pro pixely
    free(p);                // alokace se nepovedla
    return NULL;
  }
  else {
    memset(p->pixels, 0, 3*width*height);  // smazani pixmapy
  }
  return p;
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce pro zruseni pixmapy
//-----------------------------------------------------------------------------
void destroyPixmap(pixmap *p)
{
  if (p->pixels) free(p->pixels);       // uvolnit vlastni pixmapu
  if (p) free(p);               // i okolni strukturu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Vymazani pixmapy
//-----------------------------------------------------------------------------
void clearPixmap(const pixmap *p)
{
  if (!p) return;
  if (!p->pixels) return;
  memset(p->pixels, 0, 3*p->width*p->height);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce pro vykresleni pixmapy do barvoveho bufferu
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawPixmap(const pixmap *p)
{
  if (!p || !p->pixels) return;
  glDrawPixels(                // vykresleni pixmapy
      p->width, p->height,        // sirka a vyska pixmapy
      GL_RGB,               // format dat pixelu
      GL_UNSIGNED_BYTE,          // datovy typ kazde barevne slozky
      p->pixels);             // ukazatel na pamet s barvami pixelu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Ulozeni pixmapy do externiho souboru
//-----------------------------------------------------------------------------
void savePixmap(const pixmap *p, const char *fileName)
{
  FILE *fout;
  unsigned int i, j, k;
  unsigned char tgaHeader[18]={        // hlavicka formatu typu TGA
            0x00,          // typ hlavicky TGA
            0x00,          // nepouzivame paletu
            0x02,          // typ obrazku je RGB TrueColor
            0x00, 0x00,       // delka palety je nulova
            0x00, 0x00, 0x00,    // pozice v palete nas nezajima
            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // obrazek je umisteny na pozici [0, 0]
            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // sirka a vyska obrazku (dva byty na polozku)
            0x18,          // format je 24 bitu na pixel
            0x20          // orientace bitmapy v obrazku
  };
  if (!p || !p->pixels) return;
  memcpy(tgaHeader+12, &(p->width), 2);    // do hlavicky TGA zapsat velikost obrazku
  memcpy(tgaHeader+14, &(p->height), 2);
  fout=fopen(fileName, "wb");
  if (fout) {
    fwrite(tgaHeader, 18, 1, fout);     // zapsat hlavicku TGA do souboru
    for (j=p->height; j; j--) {       // radky zapisovat v opacnem poradi
      unsigned int yoff=(j-1)*3*p->width; // y-ovy offset v poli
      unsigned int xoff=0;        // x-ovy offset v poli
      for (i=0; i<p->width; i++) {    // pro kazdy pixel na radku
        for (k=0; k<3; k++) {      // prohodit barvy RGB na BGR
          fputc(p->pixels[xoff+yoff+2-k], fout); // a zapsat do souboru
        }
        xoff+=3;            // posun na dalsi pixel
      }
    }
    fclose(fout);
  }
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Zmena barvy pixelu na zadanych souradnicich
//-----------------------------------------------------------------------------
void putpixel(pixmap *p,
       const unsigned int x,       // pozice pixelu v pixmape
       const unsigned int y,
       const unsigned char r,      // barva pixelu
       const unsigned char g,
       const unsigned char b)
{
  int pos;
  // zde se vyuziva zkraceneho vyhodnoceni vyrazu - pokud plati !p, nic se dale netestuje
  if (!p || !p->pixels || x>=p->width || y>=p->height) return;
  pos=3*(x+y*p->width);
  p->pixels[pos++]=r;             // nastaveni barvy pixelu
  p->pixels[pos++]=g;
  p->pixels[pos]=b;
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Pridani poloroviny do pracovni bitmapy pomoci modifikovaneho Bresenhamova
// algoritmu pro rasterizaci usecky
//-----------------------------------------------------------------------------
void addHalfPlane(int bitmap[PIXMAP_HEIGHT][PIXMAP_WIDTH], int x1, int y1, int x2, int y2)
{
  int x, y;
  int i, j, deltax, deltay, numpixels;
  int d, dinc1, dinc2, xinc1, xinc2, yinc1, yinc2;
  int dir;

  dir=rand()%2;              // smer "kladne" a "zaporne" poloroviny

  // otestovat mezni stavy
  if (x1<0 || x2<0 || y1<0 || y2<0) return;
  if (x1>=PIXMAP_WIDTH || x2>=PIXMAP_WIDTH || y1>=PIXMAP_HEIGHT || y2>=PIXMAP_HEIGHT) return;

  deltax=abs(x2-x1);           // pouzito pro predikci v Bresenhamove algoritmu
  deltay=abs(y2-y1);

  if (deltax>=deltay) {          // uhel je mensi nez +-45 stupnu
    numpixels=deltax;          // celkovy pocet pixelu na usecce
    d=(deltay<<1)-deltax;        // predikce
    dinc1=deltay<<1;          // zmena predikce v kazdem kroku
    dinc2=(deltay-deltax)<<1;
    xinc1=xinc2=1;
    yinc1=0;
    yinc2=1;
  }
  else {                 // uhel je vetsi nez +-45 stupnu
    numpixels=deltay;          // celkovy pocet pixelu na usecce
    d=(deltax<<1)-deltay;        // predikce
    dinc1=deltax<<1;          // zmena predikce v kazdem kroku
    dinc2=(deltax-deltay)<<1;
    xinc1=0;
    yinc1=yinc2=1;
    xinc2=1;
  }
  if (x2<x1) {              // opacna orientace usecky:
    xinc1=-xinc1;            // prohozeni x-ovych souradnic
    xinc2=-xinc2;
  }
  if (y2<y1) {              // opacna orientace usecky:
    yinc1=-yinc1;            // prohozeni y-ovych souradnic
    yinc2=-yinc2;
  }
  x=x1;                  // nastaveni pocatecniho pixelu
  y=y1;
  for (i=0; i<numpixels; i++) {      // pro vsechny pixely na usecce
    if (deltax>=deltay) {        // mene nez 45 stupnu - vertikalni cary
      if (dir) {
        for (j=0; j<=y; j++)
          bitmap[j][x]--;     // snizeni intenzity pixelu
        for (j=y; j<PIXMAP_HEIGHT; j++)
          bitmap[j][x]++;     // zvyseni intenzity pixelu
      }
      else {
        for (j=0; j<=y; j++)
          bitmap[j][x]++;     // zvyseni intenzity pixelu
        for (j=y; j<PIXMAP_HEIGHT; j++)
          bitmap[j][x]--;     // snizeni intenzity pixelu
      }
    }
    else {               // vice nez 45 stupnu - horizontalni cary
      if (dir) {
        for (j=0; j<=x; j++)
          bitmap[y][j]--;     // snizeni intenzity pixelu
        for (j=x; j<PIXMAP_WIDTH; j++)
          bitmap[y][j]++;     // zvyseni intenzity pixelu
      }
      else {
        for (j=0; j<=x; j++)
          bitmap[y][j]++;     // zvyseni intenzity pixelu
        for (j=x; j<PIXMAP_WIDTH; j++)
          bitmap[y][j]--;     // snizeni intenzity pixelu
      }
    }
    if (d<0) {             // posun na dalsi pixel
      d+=dinc1;            // podle predikce
      x+=xinc1;
      y+=yinc1;
    }
    else {
      d+=dinc2;
      x+=xinc2;
      y+=yinc2;
    }
  }
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Prekresleni fraktalni plasmy
//-----------------------------------------------------------------------------
void recalcFractal(void)
{
  int bitmap[PIXMAP_HEIGHT][PIXMAP_WIDTH];
  int i, x, y;
  int min=INT_MAX, max=0;         // pro zmenu kontrastu bitmapy
  float fmin=1e10, fmax=-1e10;      // pro prepocet intenzit pixelu
  int x1, y1, x2, y2;           // souradnice generovanych bodu

  srand(123456);
  for (y=0; y<PIXMAP_HEIGHT; y++)     // vymazani pracovni bitmapy
    for (x=0; x<PIXMAP_WIDTH; x++)
      bitmap[y][x]=0;

  for (i=0; i<maxiter; i++) {       // iteracni smycka
    x1=rand()%PIXMAP_WIDTH;
    y1=0;
    x2=rand()%PIXMAP_WIDTH;
    y2=PIXMAP_HEIGHT-1;
    addHalfPlane(bitmap, x1, y1, x2, y2);// usecka z horniho k dolnimu okraji
    x1=0;
    y1=rand()%PIXMAP_HEIGHT;
    x2=PIXMAP_WIDTH-1;
    y2=rand()%PIXMAP_HEIGHT;
    addHalfPlane(bitmap, x1, y1, x2, y2);// usecka z leveho k pravemu okraji
    if (!(i%100)) printf("%i\t", i);
  }

  // oprava intenzity rohoveho bodu
  bitmap[PIXMAP_HEIGHT-1][PIXMAP_WIDTH-1]=bitmap[PIXMAP_HEIGHT-2][PIXMAP_WIDTH-2];

  // ziskani statistiky o obrazku
  for (y=0; y<PIXMAP_HEIGHT; y++)
    for (x=0; x<PIXMAP_WIDTH; x++) {
      if (max<bitmap[y][x]) max=bitmap[y][x];
      if (min>bitmap[y][x]) min=bitmap[y][x];
    }
  printf("min=%d\nmax=%d\n", min, max);

  // zmena kontrastu a kopie bitmapy
  for (y=0; y<PIXMAP_HEIGHT; y++)
    for (x=0; x<PIXMAP_WIDTH; x++) {
      float f=bitmap[y][x];
      f-=min;
      f*=255.0/(max-min);
      if (fmin>f) fmin=f;
      if (fmax<f) fmax=f;
      putpixel(pix, x, y, (int)f, (int)f, (int)f);
    }
  printf("fmin=%f\nfmax=%f\n", fmin, fmax);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce volana pro inicializaci vykreslovani
//-----------------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // mod ulozeni pixelu

  pix=createPixmap(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri kazdem prekresleni okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu
  glDrawBuffer(GL_BACK);           // pixmapa se bude kreslit do zadniho barvoveho bufferu
  glRasterPos2i(0, 0);            // nastaveni souradnic leveho spodniho rohu pixmapy
  drawPixmap(pix);              // vykresleni pixmapy
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri stlaceni ASCII klavesy
//-----------------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par
#endif
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='0' && key<='9') {
    maxiter=2000+2000*(key-'0');
    recalcFractal();
    glutPostRedisplay();
    return;
  }
  switch (key) {
    case 32: recalcFractal(); glutPostRedisplay(); break;
    case 'q':
    case 'Q':
    case 27: exit(0); break;// pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    case 's':
    case 'S': savePixmap(pix, FILE_NAME); break;
    default: break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//-----------------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//-----------------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);       // vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// finito
//-----------------------------------------------------------------------------