//-----------------------------------------------------------------------------
// Fraktaly v pocitacove grafice
// Ukazkovy priklad cislo 6.1
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Vykresleni Henonova atraktoru.
// Pixmapu s vykreslenym dynamickym systemem je mozne ulozit do souboru ve
// formatu TGA pomoci klavesove zkratky [S].
// Ukonceni aplikace se provede klavesou [Esc].
//-----------------------------------------------------------------------------

#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>
#endif

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

#define WINDOW_TITLE  "Fraktaly 6.1"     // titulek okna
#define WINDOW_WIDTH  512           // pocatecni velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  384
#define FILE_NAME    "fraktaly61.tga"    // jmeno souboru pro ulozeni pixmapy

#define PIXMAP_WIDTH  512           // sirka pixmapy
#define PIXMAP_HEIGHT  384           // vyska pixmapy

typedef struct {                // struktura popisujici pixmapu
  unsigned int width;
  unsigned int height;
  unsigned char *pixels;
} pixmap;

pixmap *pix;

double startx=0.0;               // pocatecni podminky
double starty=0.0;
double a=1.4, b=0.3;              // parametry fraktalu
int  maxiter=30000;              // maximalni pocet iteraci
double scale=88;                // meritko fraktalu
double panx=325;                // posun fraktalu
double pany=185;                // posun fraktalu//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce pro vytvoreni pixmapy o zadane velikosti
//-----------------------------------------------------------------------------
pixmap * createPixmap(const unsigned int width, const unsigned int height)
{
  pixmap *p=(pixmap *)malloc(sizeof(pixmap)); // alokace struktury pixmapy
  if (!p) return NULL;
  p->width=width;               // naplneni struktury
  p->height=height;
  p->pixels=(unsigned char *)malloc(3*width*height);
  if (!p->pixels) {              // alokace pole pro pixely
    free(p);                // alokace se nepovedla
    return NULL;
  }
  else {
    memset(p->pixels, 0, 3*width*height);  // smazani pixmapy
  }
  return p;
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce pro zruseni pixmapy
//-----------------------------------------------------------------------------
void destroyPixmap(pixmap *p)
{
  if (p->pixels) free(p->pixels);       // uvolnit vlastni pixmapu
  if (p) free(p);               // i okolni strukturu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Vymazani pixmapy
//-----------------------------------------------------------------------------
void clearPixmap(const pixmap *p)
{
  if (!p) return;
  if (!p->pixels) return;
  memset(p->pixels, 0, 3*p->width*p->height);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce pro vykresleni pixmapy do barvoveho bufferu
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawPixmap(const pixmap *p)
{
  if (!p || !p->pixels) return;
  glDrawPixels(                // vykresleni pixmapy
      p->width, p->height,        // sirka a vyska pixmapy
      GL_RGB,               // format dat pixelu
      GL_UNSIGNED_BYTE,          // datovy typ kazde barevne slozky
      p->pixels);             // ukazatel na pamet s barvami pixelu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Ulozeni pixmapy do externiho souboru
//-----------------------------------------------------------------------------
void savePixmap(const pixmap *p, const char *fileName)
{
  FILE *fout;
  unsigned int i, j, k;
  unsigned char tgaHeader[18]={        // hlavicka formatu typu TGA
            0x00,          // typ hlavicky TGA
            0x00,          // nepouzivame paletu
            0x02,          // typ obrazku je RGB TrueColor
            0x00, 0x00,       // delka palety je nulova
            0x00, 0x00, 0x00,    // pozice v palete nas nezajima
            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // obrazek je umisteny na pozici [0, 0]
            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // sirka a vyska obrazku (dva byty na polozku)
            0x18,          // format je 24 bitu na pixel
            0x20          // orientace bitmapy v obrazku
  };
  if (!p || !p->pixels) return;
  memcpy(tgaHeader+12, &(p->width), 2);    // do hlavicky TGA zapsat velikost obrazku
  memcpy(tgaHeader+14, &(p->height), 2);
  fout=fopen(fileName, "wb");
  if (fout) {
    fwrite(tgaHeader, 18, 1, fout);     // zapsat hlavicku TGA do souboru
    for (j=p->height; j; j--) {       // radky zapisovat v opacnem poradi
      unsigned int yoff=(j-1)*3*p->width; // y-ovy offset v poli
      unsigned int xoff=0;        // x-ovy offset v poli
      for (i=0; i<p->width; i++) {    // pro kazdy pixel na radku
        for (k=0; k<3; k++) {      // prohodit barvy RGB na BGR
          fputc(p->pixels[xoff+yoff+2-k], fout); // a zapsat do souboru
        }
        xoff+=3;            // posun na dalsi pixel
      }
    }
    fclose(fout);
  }
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Zmena barvy pixelu na zadanych souradnicich
//-----------------------------------------------------------------------------
void putpixel(pixmap *p,
       const unsigned int x,       // pozice pixelu v pixmape
       const unsigned int y,
       const unsigned char r,      // barva pixelu
       const unsigned char g,
       const unsigned char b)
{
  int pos;
  // zde se vyuziva zkraceneho vyhodnoceni vyrazu - pokud plati !p, nic se dale netestuje
  if (!p || !p->pixels || x>=p->width || y>=p->height) return;
  pos=3*(x+y*p->width);
  p->pixels[pos++]=r;             // nastaveni barvy pixelu
  p->pixels[pos++]=g;
  p->pixels[pos]=b;
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Prekresleni dynamickeho systemu
//-----------------------------------------------------------------------------
void recalcHenon(pixmap *pix,          // pixmapa pro vykreslovani
         double startx,        // pocatecni podminky
         double starty,        // pro iteraci
         double a, double b,
         int  maxiter,        // maximapni pocet iteraci
         double scale,         // meritko obrazce
         double panx,         // posun obrazce
         double pany)
{
  double x=startx;              // nastavit pocatecni podminky
  double y=starty;
  double x2;                 // pomocna promenna
  int  iter=maxiter;            // citac iteraci

  while (iter--) {              // iteracni smycka
    x2=x;
    x=1.0+y-a*x*x;
    y=b*x2;
    putpixel(pix, x*scale+panx, y*scale+pany, iter/50, iter/20, iter/30);
  }
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Vykresleni retezce na obrazovku
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawString(const int x, const int y,          // umisteni retezce
        const float r, const float g, const float b, // barva pisma
        char *str)                  // ukazatel na retezec
{
  char *c;
  glColor3f(r, g, b);
  glRasterPos2i(x, y);
  for (c=str; *c!=0; c++) {
    glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_9_BY_15, *c);
  }
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Vypis informaci o vykreslovanem fraktalu
//-----------------------------------------------------------------------------
void drawInfo(double startx, double starty, int maxiter, double scale, double panx, double pany)
{
  char str[100];
  sprintf(str, "[h][l] startx = %5.3f", startx);
  drawString(10, 80, 1.0, 1.0, 0.0, str);
  sprintf(str, "[j][k] starty = %5.3f", starty);
  drawString(10, 64, 0.8, 1.0, 0.2, str);
  sprintf(str, "[<][>] maxiter = %d", maxiter);
  drawString(10, 48, 0.6, 1.0, 0.4, str);
  sprintf(str, "[PgUp][PgDn] scale = %3.0f ", scale);
  drawString(10, 32, 0.4, 1.0, 0.6, str);
  sprintf(str, "[Arrows] pan = %3.0f, %3.0f", panx, pany);
  drawString(10, 16, 0.2, 1.0, 0.8, str);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce volana pro inicializaci vykreslovani
//-----------------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // mod ulozeni pixelu

  pix=createPixmap(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri kazdem prekresleni okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu
  glDrawBuffer(GL_BACK);           // pixmapa se bude kreslit do zadniho barvoveho bufferu
  glRasterPos2i(0, 0);            // nastaveni souradnic leveho spodniho rohu pixmapy
  clearPixmap(pix);              // vymazani pracovni pixmapy (nastaveni pixelu na cernou barvu)
  recalcHenon(pix, startx, starty, a, b, maxiter, scale, panx, pany); // prepocet fraktalu
  drawPixmap(pix);              // vykresleni pixmapy
  drawInfo(startx, starty, maxiter, scale, panx, pany); // vypis informaci o diagramu
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri stlaceni ASCII klavesy
//-----------------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par
#endif
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  key=(key>='A' && key<='Z') ? key-'A'+'a': key;
  switch (key) {
    case 27:                               // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    case 'q': exit(0);                       break;// totez co klavesa ESC
    case 's': savePixmap(pix, FILE_NAME);              break;// ulozeni pixmapy
    case 'l': startx-=0.01;          glutPostRedisplay(); break;// zmena parametru gr0
    case 'h': startx+=0.01;          glutPostRedisplay(); break;
    case 'j': starty-=0.01;          glutPostRedisplay(); break;// zmena parametru x0
    case 'k': starty+=0.01;          glutPostRedisplay(); break;
    case '1': a-=0.1;             glutPostRedisplay(); break;
    case '2': a+=0.1;             glutPostRedisplay(); break;
    case '3': b-=0.1;             glutPostRedisplay(); break;
    case '4': b+=0.1;             glutPostRedisplay(); break;
    case '<':
    case ',': if (maxiter>2000) maxiter-=1000; glutPostRedisplay(); break; // zmena poctu iteraci
    case '>':
    case '.': if (maxiter<100000) maxiter+=1000;glutPostRedisplay();break;
    default:                            break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri stlaceni non-ASCII klavesy
//-----------------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par
#endif
void onSpecial(int key, int x, int y)
{
  // posun fraktalu a zmena meritka
  switch (key) {
    case GLUT_KEY_LEFT:   panx-=5; glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_RIGHT:   panx+=5; glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_UP:    pany+=5; glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_DOWN:   pany-=5; glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_PAGE_UP:  scale++; glutPostRedisplay(); break;
    case GLUT_KEY_PAGE_DOWN: if (scale>1) scale--; glutPostRedisplay(); break;
    default:                        break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//-----------------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//-----------------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);       // vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutSpecialFunc(onSpecial);         // registrace funkce volane pri stlaceni specialni klavesy
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// finito
//-----------------------------------------------------------------------------