//---------------------------------------------------------------------
// Fraktaly v pocitacove grafice
// Ukazkovy priklad cislo 2
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program otevre jedno hlavni okno a vykresli do nej klasicky RGB
// trojuhelnik a dalsi tvary. Potom se provede precteni barev fragmentu
// z framebufferu a jejich ulozeni do externiho souboru, ktery je typu TGA.
// Ulozeni souboru probehne pri stlaceni klavesy 'S' (Save)
//---------------------------------------------------------------------

#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>
#endif

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define WINDOW_TITLE  "Fraktaly 2"      // titulek okna
#define WINDOW_WIDTH  256           // pocatecni velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  256
#define FILE_NAME    "fraktaly2.tga"     // jmeno souboru pro ulozeni pixmapy//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro ulozeni pixmapy z framebufferu do souboru typu TGA (Targa)
//---------------------------------------------------------------------
void saveFramebuffer(const char *fileName)
{
  FILE *fout;
  unsigned int i, j, k;
  int width=glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH);    // sirka pixmapy (pro zmenu hlavicky)
  int height=glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT);   // vyska pixmapy
  unsigned char tgaHeader[18]={
            0x00,          // typ hlavicky TGA
            0x00,          // nepouzivame paletu
            0x02,          // typ obrazku je RGB TrueColor
            0x00, 0x00,       // delka palety je nulova
            0x00, 0x00, 0x00,    // pozice v palete nas nezajima
            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // obrazek je umisteny na pozici [0, 0]
            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // sirka a vyska obrazku (dva byty na polozku)
            0x18,          // format je 24 bitu na pixel
            0x20          // orientace bitmapy v obrazku
  };
  unsigned char *parray=(unsigned char *)malloc(height*width*3);
  printf("w: %d h: %d\n", width, height);
  if (!parray) return;
  glReadPixels(0, 0, width, height, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, parray);
  memcpy(tgaHeader+12, &width, 2);      // do hlavicky TGA zapsat velikost obrazku
  memcpy(tgaHeader+14, &height, 2);
  fout=fopen(fileName, "wb");
  if (fout) {
    fwrite(tgaHeader, 18, 1, fout);     // zapsat hlavicku TGA do souboru
    for (j=height; j; j--) {        // radky zapisovat v opacnem poradi
      unsigned int yoff=(j-1)*3*width;  // y-ovy offset v poli
      unsigned int xoff=0;        // x-ovy offset v poli
      for (i=0; i<width; i++) {      // pro kazdy pixel na radku
        for (k=0; k<3; k++) {      // prohodit barvy RGB na BGR
          fputc(parray[xoff+yoff+2-k], fout); // a zapsat do souboru
        }
        xoff+=3;
      }
    }
    fclose(fout);
  }
  free(parray);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Funkce volana pro inicializaci vykreslovani
//-----------------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi
  glPixelStorei(GL_PACK_ALIGNMENT, 1);
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri kazdem prekresleni okna
//-----------------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  int i;
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu

  glBegin(GL_TRIANGLES);           // vykresleni klasickeho RGB trojuhelniku
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glVertex2i(0, 0);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glVertex2i(255, 0);
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glVertex2i(127, 222);
  glEnd();

  glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);        // aby bylo otestovano korektni ulozeni rastrovych
  glPointSize(10.0f);             // dat do souboru (orientace pixmapy a poradi barevnych slozek),
  glEnable(GL_POINT_SMOOTH);         // vykreslime jeste cerveny bod o velikosti 10 pixelu
  glBegin(GL_POINTS);             // do leveho horniho rohu.
    glVertex2i(7, 248);
  glEnd();

  glColor3f(1.0,1.0,1.0);           // bila barva
  glBegin(GL_LINES);             // vykresleni linkoveho vzorku
    for (i=0; i<256; i+=15) {
      glVertex2i(i, 255);
      glVertex2i(0, i);
    }
  glEnd();

  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
}//-----------------------------------------------------------------------------
// Tato callback funkce je zavolana pri stlaceni ASCII klavesy
//-----------------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par
#endif
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  switch (key) {
    case 27: exit(0);
      break;               // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    case 's':
    case 'S':
      saveFramebuffer(FILE_NAME);     // ulozeni pixmapy
      break;
    default:
      break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//-----------------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//-----------------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB || GLUT_SINGLE);
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);       // vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volani pri stlaceni klavesy
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//-----------------------------------------------------------------------------
// finito
//-----------------------------------------------------------------------------