//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad k serii clanku OpenGL Imaging Subset
//
// Autor:     Pavel Tisnovsky
// Cislo clanku:  6
// Cislo prikladu: 1
//
// Tento ukazkovy program nacte z externiho souboru "lena.tga" obrazek,
// ktery posleze zobrazi pomoci funkce glDrawPixels() do okna aplikace.
// Pri prenosu pixelu se provadi filtrace obrazku pomoci predem nasta-
// veneho konvolucniho filtru.
// Zde pouzity filtr provadi prumerovani hodnot na okoli 3x3 pixely.
// Pomoci klavesy E se povoluje ci zakazuje aplikace konvolucniho filtru.
// Klavesou ESC je mozne program ukoncit.
//---------------------------------------------------------------------#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>                // oprava chyby v nekterych Borlandskych prekladacich
#endif

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <GL/glut.h>                // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL

#ifdef __BORLANDC__
#pragma hdrstop                   // konec predkompilovanych hlavicek pro Borlandske prekladace
#endif

#define WINDOW_WIDTH  450             // velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  450
#define WINDOW_LEFT   30             // pozice leveho horniho rohu okna na desktopu
#define WINDOW_TOP    30
#define WINDOW_TITLE  "OpenGL Imaging Subset, priklad cislo 6.1" // titulek okna

#define PIXMAP_NAME   "lena.tga"         // jmeno souboru, ve kterem je ulozena pixmapa

typedef enum {                   // typ pixelu ulozenych v pixmape
  IndexedPixmap,                 // indexy do palety
  TrueColorPixmap,                // format RGB
  TrueColorAlphaPixmap              // format RGBA
} PixmapType;

typedef struct {                  // novy datovy typ zapouzdrujici pixmapu
  PixmapType   type;              // typ ulozenych pixelu
  unsigned int  width;             // sirka pixmapy v pixelech
  unsigned int  height;             // vyska pixmapy v pixelech
  unsigned char *pixels;             // pole pixelu
} Pixmap;

typedef struct {                  // novy datovy typ zapouzdrujici velikost okna
  unsigned int  width;
  unsigned int  height;
} Window;

GLboolean filter=GL_TRUE;              // priznak, zda se ma pouzivat filtrace
Pixmap pixmap;
Window window;//---------------------------------------------------------------------
// Nacteni pixmapy ze souboru typu TGA
//---------------------------------------------------------------------
int pixmapLoadFromTGA(const char *filename, Pixmap *pixmap)
{
  FILE        *fin;
  unsigned short int width=0, height=0;      // sirka a vyska obrazku
  unsigned short int palettelength;        // delta palety
  unsigned char   bpp=0;            // pocet bitu na pixel
  int        size;
  unsigned char   tgaHeader[18];        // hlavicka formatu TGA

  if (!filename) return -1;            // jmeno neni zadane
  fin=fopen(filename, "rb");
  if (!fin) return -1;              // otevreni souboru se nezdarilo
  if (fread(tgaHeader, 18, 1, fin)!=1) return -1; // nacist hlavicku BMP souboru
  memcpy(&width, tgaHeader+12, 2);        // nacist sirku obrazku v pixelech
  memcpy(&height, tgaHeader+14, 2);        // nacist vysku obrazku v pixelech
  memcpy(&bpp, tgaHeader+16, 1);         // nacist pocet bitu na pixel
  memcpy(&palettelength, tgaHeader+5, 2);     // nacist delku palety
  pixmap->width=width;
  pixmap->height=height;
  switch (bpp) {                 // rozeskok podle typu pixmapy
    case 8:                   // indexy do palety
      size=width*height;
      pixmap->pixels=(unsigned char *)malloc(size*sizeof(unsigned char));
      pixmap->type=IndexedPixmap;
      if (fread(pixmap->pixels, palettelength, 1, fin)!=1) return -1;
      if (fread(pixmap->pixels, size, 1, fin)!=1) return -1;
      fclose(fin);
      break;
    case 24:                  // format RGB
      size=width*height*3;
      pixmap->pixels=(unsigned char *)malloc(size*sizeof(unsigned char));
      pixmap->type=TrueColorPixmap;
      if (fread(pixmap->pixels, size, 1, fin)!=1) return -1;
      fclose(fin);
      break;
    case 32:                  // format RGBA
      size=width*height*4;
      pixmap->pixels=(unsigned char *)malloc(size*sizeof(unsigned char));
      pixmap->type=TrueColorAlphaPixmap;
      if (fread(pixmap->pixels, size, 1, fin)!=1) return -1;
      fclose(fin);
      break;
    default:
      break;
  }
  return 0;
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vykresli retezec zadanym bitmapovym fontem
//---------------------------------------------------------------------
void printGlutBitmapFont(char *string, void *font, int x, int y, float r, float g, float b)
{
  glColor3f(r, g, b);               // nastaveni barvy vykreslovanych bitmap
  glRasterPos2i(x, y);              // nastaveni pozice pocatku bitmapy
  while (*string)                 // projit celym retezcem
    glutBitmapCharacter(font, *string++);    // vykresleni jednoho znaku
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce pripravi dvojrozmerny konvolucni filtr
//---------------------------------------------------------------------
void prepareConvolutionFilter2D(void)
{
  GLfloat filterKernel[3][3] = {         // jadro konvolucniho filtru
    { (float)1/9, (float)1/9, (float)1/9 },
    { (float)1/9, (float)1/9, (float)1/9 },
    { (float)1/9, (float)1/9, (float)1/9 }
  };
  glConvolutionFilter2D(GL_CONVOLUTION_2D,    // typ konvolucniho filtru
             GL_LUMINANCE,       // typ polozek jadra
             3, 3,           // rozmery jadra 3x3 polozky
             GL_LUMINANCE,       // typ polozek jadra
             GL_FLOAT,         // datovy typ polozek jadra
             filterKernel);      // ukazatel na data
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);      // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);               // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glShadeModel(GL_FLAT);             // nastaveni stinovaciho rezimu
  glPixelStorei(GL_PACK_SWAP_BYTES, GL_FALSE);  // nastavit interni format pixmapy
  glPixelStorei(GL_PACK_ALIGNMENT, 1);
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
  pixmapLoadFromTGA(PIXMAP_NAME, &pixmap);    // nacist pixmapu z externiho souboru
  prepareConvolutionFilter2D();          // priprava dvojrozmerneho konvolucniho filtru
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)             // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);             // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);          // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();                // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);           // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);               // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -h, 0);             // posun pocatku do leveho horniho rohu
  window.width=w;                 // zapamatovat si velikost okna
  window.height=h;
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  char str[100];

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);          // smazani barvoveho bufferu

  sprintf(str, "Pixmap name: %s", PIXMAP_NAME);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 20, 20, 0.6f, 0.8f, 0.2f);
  sprintf(str, "Pixmap size: %d x %d", pixmap.width, pixmap.height);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 20, 36, 0.6f, 0.8f, 0.2f);
  sprintf(str, "Filter type: %s", filter ? "smooth 3x3" : "none");
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 20, 54, 0.6f, 0.8f, 0.2f);
  printGlutBitmapFont("Press <E> to enable/disable convolution filter", GLUT_BITMAP_9_BY_15, 20, 72, 0.8f, 0.3f, 0.3f);

  if (filter) glEnable(GL_CONVOLUTION_2D);    // podle uzivatelova pozadavku
  else    glDisable(GL_CONVOLUTION_2D);    // povolit ci zakazat filtraci

  glRasterPos2i((window.width-pixmap.width)>>1,  // vycentrovat okno a vykreslit pixmapu
         pixmap.height+100);
  glDrawPixels(pixmap.width, pixmap.height, GL_BGR_EXT, GL_UNSIGNED_BYTE, pixmap.pixels);
  glFlush();                   // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();               // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par                // aby Borlandi prekladace nehlasily
#endif                       // warningy ze argumenty nejsou pouzity
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')            // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';                // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'f':  glutFullScreen();  break;   // full screen
    case 'w':  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// prepnuti zpet do okna
          glutPositionWindow(WINDOW_LEFT, WINDOW_TOP);
                    break;
    case 'e':  filter=!filter;         // povoleni ci zakaz filtrace
          glutPostRedisplay();break;
    default:            break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);             // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);  // nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(WINDOW_LEFT, WINDOW_TOP);// pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);         // vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);           // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);           // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);          // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  onInit();                    // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();                 // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                    // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------