//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad k serii clanku OpenGL Imaging Subset
//
// Autor:     Pavel Tisnovsky
// Cislo clanku:  3
// Cislo prikladu: 3
//
// Tento ukazkovy program nacte z externiho souboru "lena.tga" obrazek,
// ktery posleze zobrazi pomoci funkce glDrawPixels() do okna aplikace.
// Pomoci zmeny polohy jednoho ze tri posuvniku lze menit svetlost
// jednotlivych barvovych slozek (zmena parametru bias).
// Klavesou ESC je mozne program ukoncit.
//---------------------------------------------------------------------#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>                // oprava chyby v nekterych Borlandskych prekladacich
#endif

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <GL/glut.h>                // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL

#ifdef __BORLANDC__
#pragma hdrstop                   // konec predkompilovanych hlavicek pro Borlandske prekladace
#endif

#define WINDOW_WIDTH  450             // velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  450
#define WINDOW_LEFT   30             // pozice leveho horniho rohu okna na desktopu
#define WINDOW_TOP    30
#define WINDOW_TITLE  "OpenGL Imaging Subset, priklad cislo 3.3" // titulek okna

#define PIXMAP_NAME   "lena.tga"         // jmeno souboru, ve kterem je ulozena pixmapa

typedef enum {                   // typ pixelu ulozenych v pixmape
  IndexedPixmap,                 // indexy do palety
  TrueColorPixmap,                // format RGB
  TrueColorAlphaPixmap              // format RGBA
} PixmapType;

typedef struct {                  // novy datovy typ zapouzdrujici pixmapu
  PixmapType   type;              // typ ulozenych pixelu
  unsigned int  width;             // sirka pixmapy v pixelech
  unsigned int  height;             // vyska pixmapy v pixelech
  unsigned char *pixels;             // pole pixelu
} Pixmap;

typedef struct {                  // novy datovy typ zapouzdrujici velikost okna
  unsigned int  width;
  unsigned int  height;
} Window;

typedef struct {                  // novy datovy typ pro ulozeni konfigurace slideru
  unsigned int  red;
  unsigned int  green;
  unsigned int  blue;
} Sliders;

Pixmap pixmap;
Window window;
Sliders sliders={100, 100, 100};//---------------------------------------------------------------------
// Nacteni pixmapy ze souboru typu TGA
//---------------------------------------------------------------------
int pixmapLoadFromTGA(const char *filename, Pixmap *pixmap)
{
  FILE        *fin;
  unsigned short int width=0, height=0;      // sirka a vyska obrazku
  unsigned short int palettelength;        // delta palety
  unsigned char   bpp=0;            // pocet bitu na pixel
  int        size;
  unsigned char   tgaHeader[18];        // hlavicka formatu TGA

  if (!filename) return -1;            // jmeno neni zadane
  fin=fopen(filename, "rb");
  if (!fin) return -1;              // otevreni souboru se nezdarilo
  if (fread(tgaHeader, 18, 1, fin)!=1) return -1; // nacist hlavicku BMP souboru
  memcpy(&width, tgaHeader+12, 2);        // nacist sirku obrazku v pixelech
  memcpy(&height, tgaHeader+14, 2);        // nacist vysku obrazku v pixelech
  memcpy(&bpp, tgaHeader+16, 1);         // nacist pocet bitu na pixel
  memcpy(&palettelength, tgaHeader+5, 2);     // nacist delku palety
  pixmap->width=width;
  pixmap->height=height;
  switch (bpp) {                 // rozeskok podle typu pixmapy
    case 8:                   // indexy do palety
      size=width*height;
      pixmap->pixels=(unsigned char *)malloc(size*sizeof(unsigned char));
      pixmap->type=IndexedPixmap;
      if (fread(pixmap->pixels, palettelength, 1, fin)!=1) return -1;
      if (fread(pixmap->pixels, size, 1, fin)!=1) return -1;
      fclose(fin);
      break;
    case 24:                  // format RGB
      size=width*height*3;
      pixmap->pixels=(unsigned char *)malloc(size*sizeof(unsigned char));
      pixmap->type=TrueColorPixmap;
      if (fread(pixmap->pixels, size, 1, fin)!=1) return -1;
      fclose(fin);
      break;
    case 32:                  // format RGBA
      size=width*height*4;
      pixmap->pixels=(unsigned char *)malloc(size*sizeof(unsigned char));
      pixmap->type=TrueColorAlphaPixmap;
      if (fread(pixmap->pixels, size, 1, fin)!=1) return -1;
      fclose(fin);
      break;
    default:
      break;
  }
  return 0;
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vykresli retezec zadanym bitmapovym fontem
//---------------------------------------------------------------------
void printGlutBitmapFont(char *string, void *font, int x, int y, float r, float g, float b)
{
  glColor3f(r, g, b);               // nastaveni barvy vykreslovanych bitmap
  glRasterPos2i(x, y);              // nastaveni pozice pocatku bitmapy
  while (*string)                 // projit celym retezcem
    glutBitmapCharacter(font, *string++);    // vykresleni jednoho znaku
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vykresli retezec zadanym bitmapovym fontem
//---------------------------------------------------------------------
void drawSliders(Sliders *sliders)
{
  char str[100];

  sprintf(str, "Red bias:  %4.2f", ((float)sliders->red-100)/100.0f);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 20, 60, 0.8, 0.4, 0.4);
  sprintf(str, "Green bias: %4.2f", ((float)sliders->green-100)/100.0f);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 20, 72, 0.4, 0.8, 0.4);
  sprintf(str, "Blue bias: %4.2f", ((float)sliders->blue-100)/100.0f);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 20, 84, 0.4, 0.4, 0.8);
  glColor3f(1.0, 0.4, 0.4);            // vykreslit cerveny slider
  glBegin(GL_POINTS);
    glVertex2i(200+sliders->red, 55);      // cerveny slider
  glEnd();
  glColor3f(0.8, 0.4, 0.4);
  glBegin(GL_LINE_LOOP);             // mez slideru
    glVertex2i(197, 52);
    glVertex2i(403, 52);
    glVertex2i(403, 58);
    glVertex2i(197, 58);
  glEnd();
  glColor3f(0.4, 1.0, 0.4);            // vykreslit zeleny slider
  glBegin(GL_POINTS);
    glVertex2i(200+sliders->green, 67);     // zeleny slider
  glEnd();
  glColor3f(0.4, 0.8, 0.4);
  glBegin(GL_LINE_LOOP);             // mez slideru
    glVertex2i(197, 64);
    glVertex2i(403, 64);
    glVertex2i(403, 70);
    glVertex2i(197, 70);
  glEnd();
  glColor3f(0.4, 0.4, 1.0);            // vykreslit modry slider
  glBegin(GL_POINTS);
    glVertex2i(200+sliders->blue, 79);     // modry slider
  glEnd();
  glColor3f(0.4, 0.4, 0.8);
  glBegin(GL_LINE_LOOP);             // mez slideru
    glVertex2i(197, 76);
    glVertex2i(403, 76);
    glVertex2i(403, 82);
    glVertex2i(197, 82);
  glEnd();
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);      // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);               // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glEnable(GL_BLEND);               // nastaveni zpusobu vykreslovani bodu
  glEnable(GL_POINT_SMOOTH);
  glPointSize(6.0f);
  glShadeModel(GL_FLAT);             // nastaveni stinovaciho rezimu
  glPixelStorei(GL_PACK_SWAP_BYTES, GL_FALSE);  // nastavit interni format pixmapy
  glPixelStorei(GL_PACK_ALIGNMENT, 1);
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
  pixmapLoadFromTGA(PIXMAP_NAME, &pixmap);    // nacist pixmapu z externiho souboru
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)             // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);             // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);          // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();                // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);           // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);               // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -h, 0);             // posun pocatku do leveho horniho rohu
  window.width=w;                 // zapamatovat si velikost okna
  window.height=h;
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  char str[100];

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);          // smazani barvoveho bufferu

  sprintf(str, "Pixmap name: %s", PIXMAP_NAME);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 20, 20, 0.6, 0.6, 0.6);
  sprintf(str, "Pixmap size: %d x %d", pixmap.width, pixmap.height);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 20, 32, 0.6, 0.6, 0.6);

  drawSliders(&sliders);             // vykreslit slidery
  glPixelTransferf(GL_RED_BIAS, (sliders.red-100.0f)/100.0f);   // nastavit aditivni clen barvovych slozek
  glPixelTransferf(GL_GREEN_BIAS, (sliders.green-100.0f)/100.0f);
  glPixelTransferf(GL_BLUE_BIAS, (sliders.blue-100.0f)/100.0f);

  glRasterPos2i((window.width-pixmap.width)>>1,  // vykreslit vycentrovanou pixmapu
         pixmap.height+100);
  glDrawPixels(pixmap.width, pixmap.height, GL_BGR_EXT, GL_UNSIGNED_BYTE, pixmap.pixels);
  glFlush();                   // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();               // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par                // aby Borlandi prekladace nehlasily
#endif                       // warningy ze argumenty nejsou pouzity
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')            // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';                // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'f':  glutFullScreen();  break;   // full screen
    case 'w':  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// prepnuti zpet do okna
          glutPositionWindow(WINDOW_LEFT, WINDOW_TOP);
                    break;
    default:            break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stisku ci pusteni tlacitka mysi
//---------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par                // aby Borlandi prekladace nehlasily
#endif                       // warningy ze argumenty nejsou pouzity
void onMouse(int button, int state, int x, int y)
{
  if (state==GLUT_DOWN) {
    if (x>=200 && x<=400 && y>=52 && y<=58) {  // mys je v oblasti cerveneho slideru
      sliders.red=x-200;
      glutPostRedisplay();
    }
    if (x>=200 && x<=400 && y>=64 && y<=70) {  // mys je v oblasti zeleneho slideru
      sliders.green=x-200;
      glutPostRedisplay();
    }
    if (x>=200 && x<=400 && y>=76 && y<=82) {  // mys je v oblasti modreho slideru
      sliders.blue=x-200;
      glutPostRedisplay();
    }
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri pohybu mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseMotion(int x, int y)
{
  if (x>=200 && x<=400 && y>=52 && y<=58) {    // mys je v oblasti cerveneho slideru
    sliders.red=x-200;
    glutPostRedisplay();
  }
  if (x>=200 && x<=400 && y>=64 && y<=70) {    // mys je v oblasti zeleneho slideru
    sliders.green=x-200;
    glutPostRedisplay();
  }
  if (x>=200 && x<=400 && y>=76 && y<=82) {    // mys je v oblasti modreho slideru
    sliders.blue=x-200;
    glutPostRedisplay();
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);             // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);  // nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(WINDOW_LEFT, WINDOW_TOP);// pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);         // vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);           // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);           // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);          // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutMouseFunc(onMouse);             // registrace funkce volane pri stlaceni ci pusteni tlacitka mysi
  glutMotionFunc(onMouseMotion);         // registrace funkce volane pri pohybu mysi
  onInit();                    // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();                 // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                    // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------