//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad k serii clanku OpenGL a GLU
//
// Autor:     Pavel Tisnovsky
// Cislo clanku:  15
// Cislo prikladu: 1
//
// Po spusteni tohoto demonstracniho prikladu se zobrazi osvetlena
// NURB plocha specifikovana pomoci 36 ridicich bodu a uzlovych
// vektoru, ktere tvori B-spline plochu.
// Pro ilustraci jsou znazorneny i ridici body NURB plochy.
//
// Pomoci leveho tlacitka mysi je mozne telesem rotovat, pravym
// tlacitkem se meni vzdalenost telesa od pozorovatele.
//
// Pri vyskytu chyby se zavola registrovana callback funkce.
//
// Pomoci klavesy 'f' lze provest prepnuti do celeho okna, klavesou 'w'
// se provede nastaveni puvodni velikosti okna, tj. 450x450 pixelu.
// Klavesou ESC je mozne program ukoncit.
//---------------------------------------------------------------------

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
#include <GL/glut.h>

#define WINDOW_WIDTH  450             // velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  450
#define WINDOW_TITLE  "OpenGL a GLU, priklad 15.1"// titulek okna

float materialAmbient[]={0.3, 0.3, 0.3, 1.0};    // ambientni slozka materialu
float materialDiffuse[]={0.1, 0.1, 0.9, 1.0};    // difuzni slozka materialu
float materialSpecular[]={1.0, 1.0, 1.0, 0.5};   // barva odlesku
float lightAmbient[]= {0.5, 0.5, 0.5, 1.0};     // ambientni slozka svetla
float lightDiffuse[]= {0.9, 0.9, 0.9, 1.0};     // difuzni slozka svetla
float lightSpecular[]={0.0, 0.0, 0.0, 1.0};     // barva odlesku
float lightPosition[]={1.0, 1.0, 1.0, 0.0};     // definice pozice svetla

int xnew=0, ynew=0, znew=0;             // soucasna pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int xold=0, yold=0, zold=0;             // minula pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int xx, yy, zz;                   // bod, ve kterem se nachazi kurzor mysi
int mouseStatus;                  // stav tlacitek mysi

float fov=45.0;                   // hodnota zorneho uhlu - field of view
int  windowWidth;                 // sirka okna
int  windowHeight;                 // vyska okna

float fieldOfView=45.0;               // zorny uhel - field of view
float nearClippingPlane=5.0;            // blizsi orezavaci rovina
float farClippingPlane=200.0;            // vzdalenejsi orezavaci rovina

#define U_POINTS 6                 // pocet ridicich bodu
#define V_POINTS 6

#define U_ORDER 4                 // stupen plochy+1
#define V_ORDER 4

#define U_KNOT (U_POINTS+U_ORDER)         // pocet slozek uzloveho vektoru
#define V_KNOT (V_POINTS+V_ORDER)

// ridici body
GLfloat ctlpoints[U_POINTS][V_POINTS][3];

// uzlove vektory
GLfloat knots1[]={0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9};
GLfloat knots2[]={0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9};

GLUnurbs *nurbs;                  // objekt NURB plochy

int mouseState=0;                  // stav tlacitek mysi
int selected=0;                   // vybrany ridici bod//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vykresli retezec zadanym bitmapovym fontem
//---------------------------------------------------------------------
void printGlutBitmapFont(char *string, void *font, int x, int y, float r, float g, float b)
{
  glColor3f(r, g, b);               // nastaveni barvy vykreslovanych bitmap
  glRasterPos2i(x, y);              // nastaveni pozice pocatku bitmapy
  while (*string)                 // projit celym retezcem
    glutBitmapCharacter(font, *string++);    // vykresleni jednoho znaku
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce volana pri vyskytu chyby pri renderovani NURB krivek
//---------------------------------------------------------------------
void __stdcall onError(int errorCode)
{
  printf("Error: %d\nError string: %s\n\n", errorCode, gluErrorString(errorCode));
}//---------------------------------------------------------------------
// Vykresleni informaci o zobrazovane scene
//---------------------------------------------------------------------
void drawInformations(void)
{
  char str[100];

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);          // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();                // vymazani projekcni matice (=identita)
  gluOrtho2D(0, windowWidth, 0, windowHeight);  // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);               // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -windowHeight, 0);       // posun pocatku do leveho horniho rohu

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);           // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();                // nahrat jednotkovou matici

  glDisable(GL_LIGHTING);
  sprintf(str, "x-rot:  %4d     (left mouse button)", xnew % 360);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 16, 0.2, 1.0, 1.0);
  sprintf(str, "y-rot:  %4d     (left mouse button)", ynew % 360);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 32, 0.4, 1.0, 1.0);
  sprintf(str, "z-transf: %4d     (right mouse button)", znew);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 48, 0.6, 1.0, 0.8);
  sprintf(str, "field of view: %4d", (int)fieldOfView);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 64, 0.8, 1.0, 0.6);
  sprintf(str, "width/height: %3d/%3d", windowWidth, windowHeight);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 80, 1.0, 1.0, 0.4);
  glEnable(GL_LIGHTING);
}//---------------------------------------------------------------------
// Vykresleni 3D sceny
//---------------------------------------------------------------------
void drawScene(void)
{
  int u,v;
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);          // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();                // vymazani projekcni matice (=identita)
                          // nastaveni perspektivni transformace
  gluPerspective(fieldOfView, (double)windowWidth/(double)windowHeight,
          nearClippingPlane, farClippingPlane);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);           // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();                // nahrat jednotkovou matici

  glTranslatef(0.0f, 0.0f, -40.0f);        // posun objektu dale od kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, znew);         // priblizeni ci vzdaleni objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(ynew, 1.0f, 0.0f, 0.0f);       // rotace objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(xnew, 0.0f, 1.0f, 0.0f);

  gluBeginSurface(nurbs);             // zacatek specifikace NURB plochy
  gluNurbsSurface(nurbs,             // nastaveni parametru NURB plochy
    U_KNOT, knots1,               // uzlovy vektor ve smeru parametru u
    V_KNOT, knots2,               // uzlovy vektor ve smeru parametru v
    V_POINTS * 3,                // vzdalenost mezi polozkami v poli
    3,
    &ctlpoints[0][0][0],            // ridici body
    U_ORDER, V_ORDER,              // stupen plochy+1 v obou smerech
    GL_MAP2_VERTEX_3);             // typ ridicich bodu
  gluEndSurface(nurbs);              // konec specifikace NURB plochy

  // vykreslit ridici body a pospojovat je useckami
  glDisable(GL_LIGHTING);
  glColor3f(0.6, 0.6, 0.6);
  for (u=0; u<U_POINTS; u++) {
    glBegin(GL_LINE_STRIP);
    for (v=0; v<V_POINTS; v++) {
      glVertex3f(ctlpoints[u][v][0],
            ctlpoints[u][v][1],
            ctlpoints[u][v][2]);
    }
    glEnd();
  }
  for (v=0; v<U_POINTS; v++) {
    glBegin(GL_LINE_STRIP);
    for (u=0; u<V_POINTS; u++) {
      glVertex3f(ctlpoints[u][v][0],
            ctlpoints[u][v][1],
            ctlpoints[u][v][2]);
    }
    glEnd();
  }
  glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
  glBegin(GL_POINTS);
  for (v=0; v<U_POINTS; v++) {
    for (u=0; u<V_POINTS; u++) {
      glVertex3f(ctlpoints[u][v][0],
            ctlpoints[u][v][1],
            ctlpoints[u][v][2]);
    }
  }
  glEnd();
  glEnable(GL_LIGHTING);
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  int u, v;

  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
  glClearDepth(1.0f);               // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glShadeModel(GL_SMOOTH);            // nastaveni stinovaciho rezimu
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);            // nastaveni funkce pro testovani hodnot v Z-bufferu
  glDepthFunc(GL_LESS);              // nastaveni porovnavaci funkce pro Z-buffer
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);// vylepseni zobrazovani pri vypoctu perspektivy
  glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);   // stav vykresleni vyplnenych polygonu
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_AMBIENT,lightAmbient);  // nastaveni parametru svetla
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_DIFFUSE,lightDiffuse);
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_POSITION,lightPosition);
  glEnable(GL_LIGHTING);             // povoleni osvetleni
  glEnable(GL_LIGHT0);              // zapnuti prvniho svetla
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_AMBIENT,materialAmbient);// nastaveni vlastnosti materialu
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_DIFFUSE,materialDiffuse);
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_SPECULAR,materialSpecular);
  glMaterialf(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS, 20.0);
  glPointSize(5.0f);

  nurbs=gluNewNurbsRenderer();          // vytvoreni NURBS
  gluNurbsCallback(nurbs, GLU_ERROR, onError);  // registrace callback funkce
  gluNurbsProperty(nurbs, GLU_SAMPLING_TOLERANCE, 25.0);
  gluNurbsProperty(nurbs, GLU_DISPLAY_MODE, GLU_FILL);
  glEnable(GL_AUTO_NORMAL);

  for (u=0; u<U_POINTS; u++) {          // nastavit vsechny ridici body
    for (v=0; v<V_POINTS; v++) {
      ctlpoints[u][v][0]=2.0*((GLfloat)u-2.5);
      ctlpoints[u][v][1]=2.0*((GLfloat)v-2.5);

      if ((u==1 || u==2 || u==4) && (v==1 || v==2 || v==4)) // vybrane ridici body uprostred
        ctlpoints[u][v][2]=3.0;
      else
        ctlpoints[u][v][2]=-3.0;       // body na okraji plochy
    }
  }
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // vymazani barvoveho a hloubkoveho bufferu

  drawInformations();               // vykresleni informaci o zobrazovane scene
  drawScene();                  // vlastni vykresleni 3D sceny

  glFlush();                   // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(GLsizei w, GLsizei h)
{
  glViewport(0, 0, w, h);             // viditelna oblast pres cele okno
  windowWidth=w;                 // zapamatovat si velikost okna
  windowHeight=h;
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par                // zabranit warningum pri prekladu
#endif                       // u borlandskych prekladacu
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')            // uprava velkych pismen na mala
    key+=(unsigned char)('a'-'A');       // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'f':  glutFullScreen();  break;   // prepnuti na celou obrazovku
    case 'w':  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT); break;
    default:            break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce volana pri stisku ci pusteni tlacitka mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouse(int button, int state, int x, int y)
{
  if (button==GLUT_LEFT_BUTTON) {         // leve tlacitko mysi
    if (state==GLUT_DOWN) {           // pri stlaceni
      mouseStatus=1;
      xx=x;                  // zapamatovat pozici kurzoru mysi
      yy=y;
    }
    else {                   // pri pusteni tlacitka
      mouseStatus=0;             // normalni stav aplikace
      xold=xnew;               // zapamatovat novy pocatek
      yold=ynew;
    }
  }
  if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON) {        // pri zmene stavu praveho tlacitka
    if (state==GLUT_DOWN) {           // pri stlaceni praveho tlacitka
      mouseStatus=2;
      zz=y;                  // nastaveni pro funkci motion
    }
    else {                   // pri pusteni tlacitka
      mouseStatus=0;
      zold=znew;               // zapamatovat novy pocatek
    }
  }
  glutPostRedisplay();              // prekresleni cele sceny
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce volana pri pohybu mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseMotion(int x, int y)
{
  if (mouseStatus==1) {              // stav rotace objektu
    xnew=xold+x-xx;               // vypocitat novou pozici
    ynew=yold+y-yy;
    glutPostRedisplay();            // a prekreslit scenu
  }
  if (mouseStatus==2) {              // stav priblizeni/oddaleni objektu
    znew=zold+y-zz;               // vypocitat novou pozici
    glutPostRedisplay();            // a prekreslit scenu
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char** argv)
{
  glutInit(&argc, argv);             // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);  // nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(30, 30);         // pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);         // vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);           // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);           // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);          // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutMouseFunc(onMouse);             // registrace funkce volane pri stisku tlacitka mysi
  glutMotionFunc(onMouseMotion);         // registrace funkce volane pri pohybu mysi
  onInit();                    // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();                 // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                    // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------