//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad k serii clanku OpenGL a GLU
//
// Autor:     Pavel Tisnovsky
// Cislo clanku:  12
// Cislo prikladu: 1
//
// Vykresleni NURB krivky stupne 1. Po vykresleni krivky je mozne menit
// pomoci mysi polohu jednotlivych ridicich bodu a tak menit tvar krivky.
// Pri vyskytu chyby se zavola registrovana callback funkce.
// Pomoci klavesy 'f' lze provest prepnuti do celeho okna, klavesou 'w'
// se provede nastaveni puvodni velikosti okna, tj. 450x450 pixelu.
// Klavesou ESC je mozne program ukoncit.
//---------------------------------------------------------------------

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
#include <GL/glut.h>

#define WINDOW_WIDTH  450             // velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  450
#define WINDOW_TITLE  "OpenGL a GLU, priklad 12.1"// titulek okna

#define POINTS   9
#define KNOT_COUNT 11
#define ORDER    2

// ridici body
GLfloat ctlpoints[][3]={
  { 25, 50, 0},
  { 75, 350, 0},
  {125, 50, 0},
  {175, 350, 0},
  {225, 50, 0},
  {275, 350, 0},
  {325, 50, 0},
  {375, 350, 0},
  {415, 50, 0}
};

// uzlovy vektor
GLfloat knots[] = {0.0, 0.0,
          0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9,
          1.0, 1.0,
};

GLUnurbs *nurbs;                  // objekt NURB krivky

int mouseState=0;                  // stav tlacitek mysi
int selected=0;                   // vybrany ridici bod//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vykresli retezec zadanym bitmapovym fontem
//---------------------------------------------------------------------
void printGlutBitmapFont(char *string, void *font, int x, int y, float r, float g, float b)
{
  glColor3f(r, g, b);               // nastaveni barvy vykreslovanych bitmap
  glRasterPos2i(x, y);              // nastaveni pozice pocatku bitmapy
  while (*string)                 // projit celym retezcem
    glutBitmapCharacter(font, *string++);    // vykresleni jednoho znaku
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce volana pri vyskytu chyby pri renderovani NURB krivek
//---------------------------------------------------------------------
void __stdcall onError(int errorCode)
{
  printf("Error: %d\nError string: %s\n\n", errorCode, gluErrorString(errorCode));
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
  glEnable(GL_LINE_SMOOTH);
  glEnable(GL_POINT_SMOOTH);
  glPointSize(5.0f);
  nurbs=gluNewNurbsRenderer();          // vytvoreni NURBS
  gluNurbsCallback(nurbs, GLU_ERROR, onError);  // registrace callback funkce
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  int d;

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);          // smazani barvoveho bufferu

  // propojit ridici body polycarou
  glColor3f(0.6f, 0.6f, 0.6f);          // barva polycary
  glBegin(GL_LINE_STRIP);             // projit vsemi ridicimi body
  for (d=0; d<POINTS; d++)
    glVertex2f(ctlpoints[d][0], ctlpoints[d][1]);
  glEnd();

  // vykreslit ridici body
  glColor3f(0.5f, 0.5f, 1.0f);          // barva ridicich bodu
  glBegin(GL_POINTS);               // projit vsemi ridicimi body
  for (d=0; d<POINTS; d++)
    glVertex2f(ctlpoints[d][0], ctlpoints[d][1]);
  glEnd();

  // vykreslit krivku
  glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
  gluBeginCurve(nurbs);              // zacatek specifikace NURBS
  gluNurbsCurve(nurbs,
    KNOT_COUNT, knots,             // pocet slozek v uzlovem vektoru
    3,                     // pocet floatu pro jeden ridici bod
    &ctlpoints[0][0],              // ridici body
    ORDER,                   // stupen krivky
    GL_MAP1_VERTEX_3              // funkce ridicich bodu
  );
  gluEndCurve(nurbs);               // konec specifikace NURBS

  // vypsat cisla jednotlivych ridicich bodu
  for (d=0; d<POINTS; d++) {           // projit vsemi ridicimi body
    char str[10];
    sprintf(str, "%d", d);
    // stin znaku
    printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, ctlpoints[d][0]+1, ctlpoints[d][1]+16, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
    // svetly znak
    printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, ctlpoints[d][0], ctlpoints[d][1]+15, 1.0f, 1.0f, 1.0f);
  }

  glFlush();
  glutSwapBuffers();
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(GLsizei w, GLsizei h)
{
  glViewport(0, 0, w, h);             // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);          // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();                // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);           // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);               // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -h, 0);             // posun pocatku do leveho horniho rohu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par                // zabranit warningum pri prekladu
#endif                       // u borlandskych prekladacu
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')            // uprava velkych pismen na mala
    key+=(unsigned char)('a'-'A');       // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'f':  glutFullScreen();  break;   // prepnuti na celou obrazovku
    case 'w':  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT); break;
    default:            break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce volana pri stisku ci pusteni tlacitka mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouse(int button, int state, int x, int y)
{
  mouseState=0;                  // konec presunu ridicich bodu
  if (state==GLUT_DOWN) {             // pokud je tlacitko stlaceno
    int i;
    for (i=0; i<POINTS; i++) {         // najit ridici bod v miste kurzoru mysi
      if (abs(x-ctlpoints[i][0])<10 &&
        abs(y-ctlpoints[i][1])<10) {
          mouseState=1;          // bod byl nalezen
          selected=i;           // zpamatovat si jeho cislo
          glutPostRedisplay();
          return;
        }
    }
  }
  glutPostRedisplay();
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce volana pri pohybu mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseMotion(int x, int y)
{
  if (mouseState) {                // pokud je nejake tlacitko stlaceno
    ctlpoints[selected][0]=x;          // posun vybraneho ridiciho bodu
    ctlpoints[selected][1]=y;
    glutPostRedisplay();            // a prekresleni obrazovky
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce volana pri pasivnim pohybu mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMousePassiveMotion(int x, int y)
{
  int i;
  for (i=0; i<POINTS; i++) {           // najit ridici bod v miste kurzoru mysi
    if (abs(x-ctlpoints[i][0])<5 &&       // pokud byl bod nalezen, zmenit tvar
      abs(y-ctlpoints[i][1])<5) {       // kurzoru mysi
        glutSetCursor(GLUT_CURSOR_CROSSHAIR);
        return;
      }
  }
  glutSetCursor(GLUT_CURSOR_LEFT_ARROW);
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char** argv)
{
  glutInit(&argc, argv);             // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);  // nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(30, 30);         // pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);         // vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);           // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);           // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);          // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutMouseFunc(onMouse);             // registrace funkce volane pri stisku tlacitka mysi
  glutMotionFunc(onMouseMotion);         // registrace funkce volane pri pohybu mysi
  glutPassiveMotionFunc(onMousePassiveMotion);  // registrace funkce volane pri pasivnim pohybu mysi
  onInit();                    // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();                 // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                    // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------