//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad k serii clanku OpenGL a GLU
//
// Autor:     Pavel Tisnovsky
// Cislo clanku:  7
// Cislo prikladu: 3
//
// Tento program po svem spusteni zobrazi 3D teleso - koule - pomoci
// funkci z nadstavbove knihovny GLU. Koule se zobrazi jako vyplnene
// a osvetlene plosky, jejichz pocet je mozne menit klavesami 3,4,5 a 6.
// Pomoci leveho tlacitka mysi je mozne telesem rotovat, pravym
// tlacitkem se meni vzdalenost telesa od pozorovatele.
// Pomoci klavesy 'f' lze provest prepnuti do celeho okna, klavesou 'w'
// se provede nastaveni puvodni velikosti okna, tj. 450x450 pixelu.
// Klavesou ESC je mozne program ukoncit.
//---------------------------------------------------------------------#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>                // oprava chyby v nekterych Borlandskych prekladacich
#endif

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <GL/glut.h>                // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL

#ifdef __BORLANDC__
#pragma hdrstop                   // konec predkompilovanych hlavicek pro Borlandske prekladace
#endif

#define WINDOW_WIDTH  450             // velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  450
#define WINDOW_TITLE  "OpenGL a GLU, priklad 7.3" // titulek oknafloat materialAmbient[]={0.2, 0.2, 0.3, 1.0};    // ambientni slozka materialu
float materialDiffuse[]={0.1, 0.1, 0.8, 1.0};    // difuzni slozka materialu
float materialSpecular[]={1.0, 1.0, 1.0, 0.5};   // barva odlesku
float lightAmbient[]= {0.5, 0.5, 0.5, 1.0};     // ambientni slozka svetla
float lightDiffuse[]= {0.9, 0.9, 0.9, 1.0};     // difuzni slozka svetla
float lightSpecular[]={0.0, 0.0, 0.0, 1.0};     // barva odlesku
float lightPosition[]={1.0, 1.0, 1.0, 0.0};     // definice pozice svetla

int xnew=0, ynew=0, znew=0;             // soucasna pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int xold=0, yold=0, zold=0;             // minula pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int xx, yy, zz;                   // bod, ve kterem se nachazi kurzor mysi
int mouseStatus;                  // stav tlacitek mysi

float fov=45.0;                   // hodnota zorneho uhlu - field of view
int  windowWidth;                 // sirka okna
int  windowHeight;                 // vyska okna

float fieldOfView=45.0;               // zorny uhel - field of view
float nearClippingPlane=5.0;            // blizsi orezavaci rovina
float farClippingPlane=200.0;            // vzdalenejsi orezavaci rovina

float radius=5.0;                  // polomer telesa
int  slices=15;                  // rozdeleni telesa na casti
int  stacks=15;//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vykresli retezec zadanym bitmapovym fontem
//---------------------------------------------------------------------
void printGlutBitmapFont(char *string, void *font, int x, int y, float r, float g, float b)
{
  glColor3f(r, g, b);               // nastaveni barvy vykreslovanych bitmap
  glRasterPos2i(x, y);              // nastaveni pozice pocatku bitmapy
  while (*string)                 // projit celym retezcem
    glutBitmapCharacter(font, *string++);    // vykresleni jednoho znaku
}//---------------------------------------------------------------------
// Vykresleni informaci o zobrazovane scene
//---------------------------------------------------------------------
void drawInformations(void)
{
  char str[100];

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);          // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();                // vymazani projekcni matice (=identita)
  gluOrtho2D(0, windowWidth, 0, windowHeight);  // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);               // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -windowHeight, 0);       // posun pocatku do leveho horniho rohu

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);           // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();                // nahrat jednotkovou matici

  glDisable(GL_LIGHTING);
  sprintf(str, "x-rot:  %4d     (left mouse button)", xnew % 360);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 16, 0.2, 1.0, 1.0);
  sprintf(str, "y-rot:  %4d     (left mouse button)", ynew % 360);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 32, 0.4, 1.0, 1.0);
  sprintf(str, "z-transf: %4d     (right mouse button)", znew);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 48, 0.6, 1.0, 0.8);
  sprintf(str, "field of view: %4d", (int)fieldOfView);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 64, 0.8, 1.0, 0.6);
  sprintf(str, "width/height: %3d/%3d", windowWidth, windowHeight);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 80, 1.0, 1.0, 0.4);
  sprintf(str, "radius:   %3.1f    ('1' and '2' to change)", radius);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 96, 1.0, 0.8, 0.4);
  sprintf(str, "slices:  %4d     ('3' and '4' to change)", slices);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 112, 1.0, 0.6, 0.6);
  sprintf(str, "stacks:  %4d     ('5' and '6' to change)", stacks);
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 128, 1.0, 0.4, 0.8);
  glEnable(GL_LIGHTING);
}//---------------------------------------------------------------------
// Vykresleni 3D sceny
//---------------------------------------------------------------------
void drawScene(void)
{
  GLUquadric *quadric;

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);          // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();                // vymazani projekcni matice (=identita)
                          // nastaveni perspektivni transformace
  gluPerspective(fieldOfView, (double)windowWidth/(double)windowHeight, nearClippingPlane, farClippingPlane);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);           // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();                // nahrat jednotkovou matici

  glTranslatef(0.0f, 0.0f, -40.0f);        // posun objektu dale od kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, znew);         // priblizeni ci vzdaleni objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(ynew, 1.0f, 0.0f, 0.0f);       // rotace objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(xnew, 0.0f, 1.0f, 0.0f);

  quadric=gluNewQuadric();            // vytvoreni kvadriky
  gluQuadricDrawStyle(quadric, GLU_FILL);     // nastaveni vlastnosti kvadriky
  gluQuadricNormals(quadric, GLU_SMOOTH);
  gluSphere(quadric, (GLdouble)radius, (GLint)slices, (GLint)stacks); // rendering
  gluDeleteQuadric(quadric);           // a nasledne zruseni kvadriky
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);      // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);               // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glShadeModel(GL_SMOOTH);            // nastaveni stinovaciho rezimu
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);            // nastaveni funkce pro testovani hodnot v Z-bufferu
  glDepthFunc(GL_LESS);              // nastaveni porovnavaci funkce pro Z-buffer
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);// vylepseni zobrazovani pri vypoctu perspektivy
  glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);   // stav vykresleni vyplnenych polygonu
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_AMBIENT,lightAmbient);  // nastaveni parametru svetla
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_DIFFUSE,lightDiffuse);
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_POSITION,lightPosition);
  glEnable(GL_LIGHTING);             // povoleni osvetleni
  glEnable(GL_LIGHT0);              // zapnuti prvniho svetla
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_AMBIENT,materialAmbient);// nastaveni vlastnosti materialu
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_DIFFUSE,materialDiffuse);
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_SPECULAR,materialSpecular);
  glMaterialf(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS, 20.0);
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)             // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);             // viditelna oblast pres cele okno
  windowWidth=w;                 // zapamatovat si velikost okna
  windowHeight=h;
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // vymazani barvoveho a hloubkoveho bufferu

  drawInformations();               // vykresleni informaci o zobrazovane scene
  drawScene();                  // vlastni vykresleni 3D sceny

  glFlush();                   // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par                // zabranit warningum pri prekladu
#endif                       // u borlandskych prekladacu
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')            // uprava velkych pismen na mala
    key+=(unsigned char)('a'-'A');       // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'f':  glutFullScreen();  break;   // prepnuti na celou obrazovku
    case 'w':  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);   break;
    // zmena parametru zobrazovaneho modelu
    case '1':  if (radius>1.0) {radius-=0.5; glutPostRedisplay();} break;
    case '2':  if (radius<20) {radius+=0.5; glutPostRedisplay(); } break;
    case '3':  if (slices>2) {slices--; glutPostRedisplay();}   break;
    case '4':  if (slices<30) {slices++; glutPostRedisplay();}   break;
    case '5':  if (stacks>2) {stacks--; glutPostRedisplay();}   break;
    case '6':  if (stacks<30) {stacks++; glutPostRedisplay();}   break;
    default:                            break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri zmene stavu tlacitek mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseClick(int button, int state, int x, int y)
{
  if (button==GLUT_LEFT_BUTTON) {         // leve tlacitko mysi
    if (state==GLUT_DOWN) {           // pri stlaceni
      mouseStatus=1;
      xx=x;                  // zapamatovat pozici kurzoru mysi
      yy=y;
    }
    else {                   // pri pusteni tlacitka
      mouseStatus=0;             // normalni stav aplikace
      xold=xnew;               // zapamatovat novy pocatek
      yold=ynew;
    }
  }
  if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON) {        // pri zmene stavu praveho tlacitka
    if (state==GLUT_DOWN) {           // pri stlaceni praveho tlacitka
      mouseStatus=2;
      zz=y;                  // nastaveni pro funkci motion
    }
    else {                   // pri pusteni tlacitka
      mouseStatus=0;
      zold=znew;               // zapamatovat novy pocatek
    }
  }
  glutPostRedisplay();              // prekresleni cele sceny
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri posunu mysi se stlacenym tlacitkem
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseDrag(int x, int y)
{
  if (mouseStatus==1) {              // stav rotace objektu
    xnew=xold+x-xx;               // vypocitat novou pozici
    ynew=yold+y-yy;
    glutPostRedisplay();            // a prekreslit scenu
  }
  if (mouseStatus==2) {              // stav priblizeni/oddaleni objektu
    znew=zold+y-zz;               // vypocitat novou pozici
    glutPostRedisplay();            // a prekreslit scenu
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);             // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH); // nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(30, 30);         // pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);         // vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);           // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);           // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);          // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutMouseFunc(onMouseClick);          // registrace funkce volane pri stlaceni nebo pusteni tlacitka mysi
  glutMotionFunc(onMouseDrag);          // registrace funkce volane pri posunu mysi se stlacenym tlacitkem
  onInit();                    // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();                 // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                    // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------