//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad k serii clanku OpenGL evaluatorech
//
// Autor:     Pavel Tisnovsky
// Cislo clanku:  8
// Cislo prikladu: 3
//
// Po spusteni tohoto prikladu se vykresli Bezierova bilinearni plocha,
// ktera je vypoctena s pouzitim evaluatoru. Vypocet probiha ve funkci
// drawBezierSurfaceUsingEvaluators(). Bezierova plocha se zobrazi
// pomoci plosek vykreslovanych primitivou GL_QUADS.
// Kazda ploska je otexturovana, pricemz textura je pocitana pomoci
// evaluatoru. Zmena souradnic do textury je prubezne menena, cimz se
// dosahuje zajimavych efektu.
// Klavesou ESC je mozne program ukoncit, klavesa F prepina zobrazeni
// na celou obrazovku, klavesou W se zobrazeni prepne zpet do okna.
//---------------------------------------------------------------------#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>                // oprava chyby v nekterych Borlandskych prekladacich
#endif

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <GL/glut.h>                // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL

#ifdef __BORLANDC__
#pragma hdrstop                   // konec predkompilovanych hlavicek pro Borlandske prekladace
#endif

#define WINDOW_WIDTH  450             // velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  450
#define WINDOW_LEFT   30             // pozice leveho horniho rohu okna na desktopu
#define WINDOW_TOP    30
#define WINDOW_TITLE  "OpenGL evaluatory, priklad cislo 8.3" // titulek okna

#define TEXTURE_WIDTH 64              // sirka textury zadana v texelech
#define TEXTURE_HEIGHT 64              // vyska textury zadana v texelech

unsigned char texture[TEXTURE_HEIGHT][TEXTURE_WIDTH][4];// pole pro ulozeni pixmapy textury

typedef struct {                  // novy datovy typ zapouzdrujici velikost okna
  unsigned int  width;
  unsigned int  height;
} Window;

Window window;

GLfloat ctrlPoints[2][2][3] = {           // ridici body Bezierovy plochy v 3D prostoru
  { {-3.5,-3.5, 2.0}, { 3.5,-3.5, 2.0} },
  { {-3.5, 3.5, 2.0}, { 3.5, 3.5, 2.0} }
};

GLfloat texturePoints[4][4][2] = {         // ridici body Bezierovy plochy v prostoru u-v
  { { 0.0, 0.0}, { 0.3, 0.0}, { 0.6, 0.0}, { 1.0, 0.0}},
  { { 0.0, 0.3}, { 0.3, 0.3}, { 0.6, 0.3}, { 1.0, 0.3}},
  { { 0.0, 0.6}, { 0.3, 0.6}, { 0.6, 0.6}, { 1.0, 0.6}},
  { { 0.0, 1.0}, { 0.3, 1.0}, { 0.6, 1.0}, { 1.0, 1.0}}
};

static float angle1=0;               // uhel zmeny nekterych ridicich bodu
static float angle2=0;               // Bezierovy plochy
static float angle3=0;
static int  animation=1;              // priznak ridici animaci//---------------------------------------------------------------------
// Vytvoreni rastroveho vzorku pro texturu
//---------------------------------------------------------------------
void makeRasterTexture(void)
{
  int i,j,c;                   // pocitadla smycek
  unsigned char * P;               // ukazatel na zapisovany subtexel

  for (j=0; j<TEXTURE_HEIGHT; j++) {       // pro vsechny radky pixmapy
    P=texture[j][0];
    for (i=0; i<TEXTURE_WIDTH; i++) {      // pro vsechny texely na radku
      c=((((i&0x08)==0)^((j&0x08))==0)) * 255;
      *P++=(unsigned char)c;         // zapsat barevne slozky RGB
      *P++=(unsigned char)(i<<2);
      *P++=(unsigned char)(j<<2);
      *P++=(unsigned char)255;        // alfa slozka
    }
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vykresli Bezierovu plochu pomoci evaluatoru
//---------------------------------------------------------------------
void drawBezierSurfaceUsingEvaluators(GLfloat points[][2][3])
{
#define DELENI 20
  int i,j;

  glEnable(GL_MAP2_VERTEX_3);           // povoleni 2D evaluatoru
  glEnable(GL_MAP2_TEXTURE_COORD_2);       // mapovani barev pomoci evaluatoru

  // predani ridicich bodu Bezierovy plochy
  glMap2f(GL_MAP2_VERTEX_3, 0, 1, 3, 2,
               0, 1, 6, 2, &points[0][0][0]);

  // predani ridicich bodu pro vypocet textur pomoci evaluatoru
  glMap2f(GL_MAP2_TEXTURE_COORD_2,
               0, 1, 2, 4,
               0, 1, 8, 4, &texturePoints[0][0][0]);

  // vykresleni Bezierovy plochy
  glMapGrid2f(DELENI, 0.0f, 1.0f, DELENI, 0.0f, 1.0f);
  glEvalMesh2(GL_FILL, 0, DELENI, 0, DELENI);

  // zakaz aplikace obou typu evaluatoru
  glDisable(GL_MAP2_VERTEX_3);
  glDisable(GL_MAP2_TEXTURE_COORD_2);
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  // nastaveni vlastnosti framebufferu
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);      // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);               // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthFunc(GL_LESS);              // povoleni a nastaveni testu hloubky fragmentu

  // styl vykreslovani
  glPointSize(2.0f);               // velikost vykreslovanych ridicich bodu
  glLineWidth(2.0f);               // sirka vykreslovanych car
  glEnable(GL_POINT_SMOOTH);           // povoleni antialiasingu bodu
  glEnable(GL_LINE_SMOOTH);            // povoleni antialiasingu car
  glShadeModel(GL_SMOOTH);            // nastaveni Gouraudova stinovani

  // prace s texturou
  makeRasterTexture();              // vytvoreni vzorku v texure
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);     // zpusob ulozeni bytu v texture
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT); // opakovani textury
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST); // volba filtru
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA,     // nahrani rastrovych dat do textury
         TEXTURE_WIDTH, TEXTURE_HEIGHT,
         0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, texture);
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT,GL_NICEST);// vylepseni zobrazovani
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);            // povoleni texturovani
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)             // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, (GLsizei)w, (GLsizei)h);    // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);          // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();                // vymazani projekcni matice (=identita)

  if (w<=h) {                   // jestlize je okno nastaveno na vysku
    glOrtho(-5.0, 5.0, -5.0*(GLfloat)h/(GLfloat)w, 5.0*(GLfloat)h/(GLfloat)w, -5.0, 5.0);
  }
  else {                     // jestlize je okno nastaveno na sirku
    glOrtho(-5.0*(GLfloat)w/(GLfloat)h,5.0*(GLfloat)w/(GLfloat)h, -5.0, 5.0, -5.0, 5.0);
  }
  window.width=w;                 // zapamatovat si velikost okna
  window.height=h;
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);           // zacatek modifikace modelove matice
  glLoadIdentity();                // vymazani modelove matice (=identita)
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// smazani barvoveho a Z-bufferu

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);           // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();                // vymazat predchozi transformace

  drawBezierSurfaceUsingEvaluators(ctrlPoints);  // vykresleni Bezierovy plochy pomoci evaluatoru

  glFlush();                   // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();               // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri volnem casovem slotu
//---------------------------------------------------------------------
void onIdle(void)
{
  // amplituda zmen
#define A 0.5
  if (animation) {
    angle1+=0.07f;
    angle2+=0.31f;
    angle3+=0.23f;
    texturePoints[1][1][0]=0.3+A*cos(angle1);  // zmena nekterych ridicich bodu
    texturePoints[1][1][1]=0.3+A*sin(angle1);  // plochy v prostoru uv
    texturePoints[1][2][0]=0.3+A*cos(angle2);
    texturePoints[1][2][1]=0.3+A*sin(angle2);
    texturePoints[2][1][0]=0.3+A*cos(angle3);
    texturePoints[2][1][1]=0.3+A*sin(angle3);
    texturePoints[2][2][0]=0.3+A*cos(angle1);
    texturePoints[2][2][1]=0.3+A*sin(angle3);
    glutPostRedisplay();            // prekresleni sceny
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par                // aby Borlandi prekladace nehlasily
#endif                       // warningy ze argumenty nejsou pouzity
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')            // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';                // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'f':  glutFullScreen();  break;   // full screen
    case 'w':  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// prepnuti zpet do okna
          glutPositionWindow(WINDOW_LEFT, WINDOW_TOP);
                    break;
    case 's':  animation=!animation;break;   // zapnuti/vypnuti animace
    default:            break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);             // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH); // nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(WINDOW_LEFT, WINDOW_TOP);// pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);         // vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);           // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);           // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);          // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutIdleFunc(onIdle);              // registrace funkce volane pri volnem casovem slotu
  onInit();                    // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();                 // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                    // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------