//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad k serii clanku OpenGL evaluatorech
//
// Autor:     Pavel Tisnovsky
// Cislo clanku:  4
// Cislo prikladu: 1
//
// Po spusteni tohoto prikladu se vykresli Bezierova krivka, ktera
// je vypoctena pomoci evaluatoru. Vypocet probiha ve funkci
// drawBezierUsingEvaluators().
// Klavesou ESC je mozne program ukoncit, klavesa F prepina zobrazeni
// na celou obrazovku, klavesou W se zobrazeni prepne zpet do okna.
//---------------------------------------------------------------------#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>                // oprava chyby v nekterych Borlandskych prekladacich
#endif

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <GL/glut.h>                // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL

#ifdef __BORLANDC__
#pragma hdrstop                   // konec predkompilovanych hlavicek pro Borlandske prekladace
#endif

#define WINDOW_WIDTH  450             // velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  450
#define WINDOW_LEFT   30             // pozice leveho horniho rohu okna na desktopu
#define WINDOW_TOP    30
#define WINDOW_TITLE  "OpenGL evaluatory, priklad cislo 4.1" // titulek okna

typedef struct {                  // novy datovy typ zapouzdrujici velikost okna
  unsigned int  width;
  unsigned int  height;
} Window;

Window window;

GLfloat ctrlPoints[4][3] = {            // ridici body Bezierovy krivky
  {100.0, 100.0, 0.0},
  {400.0, 100.0, 0.0},
  {400.0, 400.0, 0.0},
  {100.0, 400.0, 0.0}
};//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vykresli retezec zadanym bitmapovym fontem
//---------------------------------------------------------------------
void printGlutBitmapFont(char *string, void *font, int x, int y, float r, float g, float b)
{
  glColor3f(r, g, b);               // nastaveni barvy vykreslovanych bitmap
  glRasterPos2i(x, y);              // nastaveni pozice pocatku bitmapy
  while (*string)                 // projit celym retezcem
    glutBitmapCharacter(font, *string++);    // vykresleni jednoho znaku
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vykresli Bezierovu krivku pomoci evaluatoru
//---------------------------------------------------------------------
void drawBezierUsingEvaluators(GLfloat points[][3])
{
  int i;
  glMap1f(GL_MAP1_VERTEX_3, 0.0, 1.0, 3, 4, &points[0][0]);// dosadit ridici body do evaluatoru
  glBegin(GL_LINE_STRIP);
  for (i=0; i<=100; i++)             // vykreslit krivku jako polycaru
    glEvalCoord1f((GLfloat) i/100.0);
  glEnd();
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce programove vykresli ridici body Bezierovy krivky
//---------------------------------------------------------------------
void drawControlPoints(GLfloat points[][3]) {
  int d;

  glBegin(GL_POINTS);
  for (d=0; d<4; d++)               // vykreslit ridici body
    glVertex2f(points[d][0], points[d][1]);
  glEnd();
  glEnable(GL_LINE_STIPPLE);           // povoleni maskovani pixelu na care
  glBegin(GL_LINE_STRIP);
  for (d=0; d<4; d++)               // vykreslit spojnice ridicich bodu
    glVertex2f(points[d][0], points[d][1]);
  glEnd();
  glDisable(GL_LINE_STIPPLE);           // zakazani maskovani pixelu na care
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);      // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);               // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glEnable(GL_POINT_SMOOTH);           // povoleni antialiasingu bodu
  glPointSize(5.0f);               // velikost vykreslovanych ridicich bodu
  glLineStipple(2, 0x00ff);            // nastaveni masky pri kresleni usecek
  glEnable(GL_MAP1_VERTEX_3);           // povoleni evaluatoru
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)             // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);             // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);          // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();                // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);           // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);               // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -h, 0);             // posun pocatku do leveho horniho rohu
  window.width=w;                 // zapamatovat si velikost okna
  window.height=h;
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  char str[100];
  int d;

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);          // smazani barvoveho bufferu

  for (d=0; d<4; d++) {
    sprintf(str, "Control point: %d  x=%d  y=%d", d, (int)ctrlPoints[d][0], (int)ctrlPoints[d][1]);
    printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 20, 20+(d<<4), 0.4f, 0.4f, 0.6f);
  }
  glColor3f(1.0f, 0.4f, 0.4f);
  drawBezierUsingEvaluators(ctrlPoints);     // vykresleni Bezierovy krivky pomoci evaluatoru
  glColor3f(0.4f, 1.0f, 0.4f);
  drawControlPoints(ctrlPoints);         // vykresleni ridicich bodu Bezierovy krivky
  glFlush();                   // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();               // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par                // aby Borlandi prekladace nehlasily
#endif                       // warningy ze argumenty nejsou pouzity
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')            // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';                // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'f':  glutFullScreen();  break;   // full screen
    case 'w':  glutReshapeWindow(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// prepnuti zpet do okna
          glutPositionWindow(WINDOW_LEFT, WINDOW_TOP);
                    break;
    default:            break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);             // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);  // nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(WINDOW_LEFT, WINDOW_TOP);// pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);         // vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);           // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);           // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);          // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  onInit();                    // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();                 // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                    // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------