//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 76
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Po spusteni tohoto demonstracniho programu se zobrazi cajova konvicka,
// na jejimz povrchu je nanesena 1D textura, pro kterou jsou automaticky
// generovany texturovaci souradnice. Pri vykreslovani konvicky se pocita
// s osvetlenim, pricemz je nanasena textura vypoctenym svetlem modulovana.
// Texturovaci souradnice jsou pocitany ve souradnicich kamery (pozorovatele).
// Pomoci leveho tlacitka mysi lze telesem otacet, prave tlacitko
// slouzi k priblizeni nebo vzdaleni telesa od kamery.
//---------------------------------------------------------------------

#ifdef __BORLANDC__
#include <windows.h>
#endif

#include <GL/glut.h>                // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL

#define TEXTURE_WIDTH  64             // sirka textury zadana v texelech

#define WINDOW_WIDTH  450             // velikost okna
#define WINDOW_HEIGHT  450             // velikost okna
#define WINDOW_TITLE  "Priklad na OpenGL cislo 76"// titulek okna

enum {                       // operace, ktere se mohou provadet s mysi:
  ROTATE,                     // rotace objektu
  TRANSLATE,                   // posun objektu
} operation=ROTATE;

int  xnew=30, ynew=30, znew=30;          // soucasna pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xold=30, yold=30, zold=30;          // minula pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xx, yy, zz;                  // bod, ve kterem se nachazi kurzor mysi

int  windowWidth;                 // sirka okna
int  windowHeight;                 // vyska okna

unsigned char texture[TEXTURE_WIDTH][3];      // pole pro ulozeni pixmapy textury

// parametry, ktere ovlivnuji osvetleni
GLfloat materialAmbient[]={0.3f, 0.3f, 0.3f, 1.0f}; // ambientni slozka barvy materialu
GLfloat materialDiffuse[]={0.8f, 0.4f, 0.4f, 1.0f}; // difuzni slozka barvy materialu
GLfloat materialSpecular[]={1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};// barva odlesku
GLfloat materialShininess[]={30.0f};        // faktor odlesku
GLfloat lightPosition[]={1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f};  // pozice svetla
GLfloat lightAmbient[]={1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};  // ambientni slozka svetla//---------------------------------------------------------------------
// Vytvoreni rastroveho vzorku pro texturu
//---------------------------------------------------------------------
void makeRasterTexture(void)
{
  int i,c;                    // pocitadlo smycek
  unsigned char * P;               // ukazatel na zapisovany subtexel
  P=texture[0];
  for (i=0; i<TEXTURE_WIDTH; i++) {        // pro vsechny texely na radku
    c=(((i&0x10)==0)) * 255;
    *P++=(unsigned char)c;           // zapsat barevne slozky RGB
    *P++=(unsigned char)c;
    *P++=(unsigned char)c;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni parametru textury
//---------------------------------------------------------------------
void setTextureParameters(void)
{
  GLfloat params[]={1.0, 1.0, 1.0, 0.0};
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);     // zpusob ulozeni bytu v texture
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_1D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT); // opakovani textury
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_1D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); // volba filtru
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_1D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR); // pri zmene meritka
  glTexImage1D(GL_TEXTURE_1D, 0, 3,        // nahrani rastrovych dat do textury
         TEXTURE_WIDTH, 0,
         GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture);
  glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);// nastaveni rezimu textury
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT,GL_NICEST);// korektni mapovani textur
  glTexGeni(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_EYE_LINEAR);
  glTexGenfv(GL_S, GL_EYE_PLANE, params);     // promitaci rovina
  glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S);           // generovani souradnic ve smeru s
  glEnable(GL_TEXTURE_1D);            // povoleni texturovani
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni parametru svetla
//---------------------------------------------------------------------
void setLightParameters(void)
{
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPosition);// nastaveni pozice svetla
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, lightAmbient);
  glEnable(GL_LIGHTING);             // globalni povoleni stinovani
  glEnable(GL_LIGHT0);              // povoleni prvniho svetla
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni parametru materialu telesa
//---------------------------------------------------------------------
void setMaterialParameters(void)
{
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, materialAmbient);  // nastaveni ambientni slozky barvy materialu
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, materialDiffuse);  // nastaveni difuzni slozky barvy materialu
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, materialSpecular); // nastaveni barvy odlesku
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, materialShininess);// nastaveni faktoru odlesku
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f);      // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);               // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);            // povoleni funkce pro testovani hodnot v pameti hloubky
  glDepthFunc(GL_LESS);              // funkce pro testovani fragmentu
  glShadeModel(GL_SMOOTH);            // nastaveni stinovaciho rezimu
  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL);        // nastaveni rezimu vykresleni modelu
  glPolygonMode(GL_BACK, GL_FILL);        // jak pro predni tak pro zadni steny
  glDisable(GL_CULL_FACE);            // zadne hrany ani steny se nebudou odstranovat

  makeRasterTexture();              // vytvoreni vzorku v texure
  setTextureParameters();             // nastaveni parametru textury
  setLightParameters();              // nastaveni parametru osvetleni
  setMaterialParameters();            // nastaveni parametru materialu telesa
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)             // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);             // viditelna oblast pres cele okno
  windowWidth=w;                 // zapamatovat si velikost okna
  windowHeight=h;
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni perspektivni projekce
//---------------------------------------------------------------------
void setPerspectiveProjection(void)
{
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);          // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();                // vymazani projekcni matice (=identita)
  gluPerspective(50.0, (double)windowWidth/(double)windowHeight, 0.1f, 90.0f);// nastaveni perspektivni kamery
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);           // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();                // nahrat jednotkovou matici
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// vymazani barvoveho bufferu i pameti hloubky
  setPerspectiveProjection();           // nastaveni perspektivni kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, -50.0f);        // posun objektu dale od kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, znew);         // priblizeni ci vzdaleni objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(ynew, 1.0f, 0.0f, 0.0f);       // rotace objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(xnew, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
  glutSolidTeapot(7.0f);             // vykresleni cajove konvicky
  glFlush();                   // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();               // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w-par
#endif
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')            // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';                // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break;   // ukonceni aplikace
    default:            break;
  }
}
#ifdef __BORLANDC__
#pragma option -w+par
#endif//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stisku ci pusteni tlacitka mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseButton(int button, int state, int x, int y)
{
  if (button==GLUT_LEFT_BUTTON) {         // pri zmene stavu leveho tlacitka
    operation=ROTATE;
    if (state==GLUT_DOWN) {           // pri stlaceni tlacitka
      xx=x;                  // zapamatovat pozici kurzoru mysi
      yy=y;
    }
    else {                   // pri pusteni tlacitka
      xold=xnew;               // zapamatovat novy pocatek
      yold=ynew;
    }
    glutPostRedisplay();            // prekresleni sceny
  }
  if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON) {
    operation=TRANSLATE;
    if (state==GLUT_DOWN) zz=y;         // pri stlaceni tlacitka zapamatovat polohu kurzoru mysi
    else zold=znew;               // pri pusteni tlacitka zapamatovat novy pocatek
    glutPostRedisplay();            // prekresleni sceny
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem.
// To, ktere tlacitko je stlaceno si musime predem zaznamenat do
// globalni promenne stav ve funkci onMouseButton()
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseMotion(int x, int y)
{
  switch (operation) {
    case ROTATE:                // stav rotace objektu
      xnew=xold+x-xx;             // vypocitat novou pozici
      ynew=yold+y-yy;
      glutPostRedisplay();          // a prekreslit scenu
      break;
    case TRANSLATE:               // stav priblizeni/oddaleni objektu
      znew=zold+y-zz;             // vypocitat novou pozici
      glutPostRedisplay();          // a prekreslit scenu
      break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);             // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);// nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(30, 30);         // pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);// pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow(WINDOW_TITLE);         // vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);           // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);           // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);          // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutMouseFunc(onMouseButton);          // registrace funkce volane pri stlaceni ci pusteni tlacitka
  glutMotionFunc(onMouseMotion);         // registrace funkce volane pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem
  onInit();                    // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();                 // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                    // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------