//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 68
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program pro zobrazeni sceny s otexturocanymi telesy. Textury jsou nejdrive
// nacteny z rastrovych souboru typu TGA (Targa) a z techto jsou pote
// zobrazovany ve scene.
// Ovladani bud mysi: otaceni+tlacitka pohyb vpred (leve) a vzad (prave)
// nebo klavesnici:
// sipka nahoru, sipka dolu: pohyb vpred/vzad
// sipka doprava, sipka doleva: otaceni
// CTRL+sipka doprava, doleva: ukroky
//---------------------------------------------------------------------

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <gl/glut.h>

#ifdef __BORLANDC__
#pragma hdrstop
#endif

#define MOVE_SCENE_DOWN     -5.0        // posun sceny dolu, aby byla videt rovina x-y
#define SCENE_SHIFT      -11.0        // odsunuti sceny od pozorovatele, aby se provadelo korektne otaceni

#define DEFAULT_WINDOW_WIDTH  450         // velikost a pocatecni pozice okna na obrazovce
#define DEFAULT_WINDOW_HEIGHT  450
#define DEFAULT_WINDOW_TOP   10
#define DEFAULT_WINDOW_LEFT   10

#define TEXTURE_GROUND      0         // jmena textur pro vyber
#define TEXTURE_WALL1      1
#define TEXTURE_WALL2      2
#define TEXTURE_TREASURE     3

int textures[4];                  // cisla textur

typedef struct Window {              // informace o oknu
  int     width;
  int     height;
} Window;

typedef struct View {               // informace o pohledu na scenu
  float    fov;
  float    nearPlane;
  float    farPlane;
} View;

typedef struct Avatar {              // informace o hraci (pozorovateli)
  float    posX;
  float    posY;
  float    angle;
  float    moveSpeed;
} Avatar;

Window  window;
View   view={45.0, 2.0, 1000.0};
Avatar  avatar={0.0, -80.0, 0.0, 0.0};
int   btn=0;

char mapa[10][10]={                 // mapa bludiste
  {".......###"},
  {".#.#### .#"},
  {".#.......#"},
  {".#...#####"},
  {"#*##..#..."},
  {"#.#*.....#"},
  {"#....#.###"},
  {"#.##.#...."},
  {".......#.."},
  {"########.."},
};


//---------------------------------------------------------------------
// Posun pohledu podle pozice a orientace avatara
//---------------------------------------------------------------------
void avatarMoveView(Avatar *avatar)
{
  glTranslatef(0.0, MOVE_SCENE_DOWN, 0.0);    // posun sceny dolu, aby byla videt rovina z=0
  glRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0);         // otoceni sceny okolo osy X tak, aby osa Z smerovala nahoru
  glTranslatef(0.0, SCENE_SHIFT, 0.0);      // posun sceny od pozorovatele, aby se provadelo korektne otaceni
  glRotatef(avatar->angle, 0.0, 0.0, 1.0);    // otoceni pozorovatele
  glTranslatef(avatar->posX, avatar->posY, 0.0); // posun pozorovatele
}//---------------------------------------------------------------------
// Kontrola, zda se avatar nachazi uvnitr sceny s pripadnym omezenim pohybu
//---------------------------------------------------------------------
void avatarCheckRanges(Avatar *avatar)
{
  if (avatar->posX>90.0) avatar->posX=90.0;
  if (avatar->posX<-90.0) avatar->posX=-90.0;
  if (avatar->posY>90.0) avatar->posY=90.0;
  if (avatar->posY<-90.0) avatar->posY=-90.0;
}//---------------------------------------------------------------------
// Posun avatara ve smeru pohybu
//---------------------------------------------------------------------
void avatarMove(Avatar *avatar)
{
  avatar->posX+=avatar->moveSpeed*sin(avatar->angle*3.14/180.0);
  avatar->posY+=avatar->moveSpeed*cos(avatar->angle*3.14/180.0);
  avatarCheckRanges(avatar);
}//---------------------------------------------------------------------
// Posun avatara dopredu (podle jeho orientace)
//---------------------------------------------------------------------
void avatarMoveForward(Avatar *avatar)
{
  avatar->posX+=1.0*sin(avatar->angle*3.14/180.0);
  avatar->posY+=1.0*cos(avatar->angle*3.14/180.0);
  avatarCheckRanges(avatar);
}//---------------------------------------------------------------------
// Posun avatara dozadu (podle jeho orientace)
//---------------------------------------------------------------------
void avatarMoveBackward(Avatar *avatar)
{
  avatar->posX-=1.0*sin(avatar->angle*3.14/180.0);
  avatar->posY-=1.0*cos(avatar->angle*3.14/180.0);
  avatarCheckRanges(avatar);
}//---------------------------------------------------------------------
// Posun avatara doleva (ukrok podle jeho orientace)
//---------------------------------------------------------------------
void avatarMoveLeft(Avatar *avatar)
{
  avatar->posX+=1.0*cos(avatar->angle*3.14/180.0);
  avatar->posY-=1.0*sin(avatar->angle*3.14/180.0);
  avatarCheckRanges(avatar);
}//---------------------------------------------------------------------
// Posun avatara doprava (ukrok podle jeho orientace)
//---------------------------------------------------------------------
void avatarMoveRight(Avatar *avatar)
{
  avatar->posX-=1.0*cos(avatar->angle*3.14/180.0);
  avatar->posY+=1.0*sin(avatar->angle*3.14/180.0);
  avatarCheckRanges(avatar);
}//---------------------------------------------------------------------
// Otoceni avatara smerem doleva
//---------------------------------------------------------------------
void avatarTurnLeft(Avatar *avatar)
{
  avatar->angle+=3.0;
}//---------------------------------------------------------------------
// Otoceni avatara smerem doprava
//---------------------------------------------------------------------
void avatarTurnRight(Avatar *avatar)
{
  avatar->angle-=3.0;
}//---------------------------------------------------------------------
// Nacteni bitmapy ze souboru typu TGA
//---------------------------------------------------------------------
int bitmapLoadFromTGA(int texture, const char *filename)
{
  FILE        *fin;
  unsigned short int width=0, height=0;      // sirka a vyska obrazku
  unsigned short int palettelength;        // delta palety
  unsigned char   bpp=0;            // pocet bitu na pixel
  int        size;
  unsigned char   *bitmap;
  unsigned char   tgaHeader[18];        // hlavicka formatu TGA
  if (!filename) return -1;
  fin=fopen(filename, "rb");
  if (!fin) return -1;              // otevreni souboru se nezdarilo
  if (fread(tgaHeader, 18, 1, fin)!=1) return -1; // nacist hlavicku BMP souboru
  memcpy(&width, tgaHeader+12, 2);        // nacist sirku obrazku v pixelech
  memcpy(&height, tgaHeader+14, 2);        // nacist vysku obrazku v pixelech
  memcpy(&bpp, tgaHeader+16, 1);         // nacist pocet bitu na pixel
  memcpy(&palettelength, tgaHeader+5, 2);     // nacist delku palety
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
  switch (bpp) {
    case 8:
      size=width*height;
      bitmap=(unsigned char *)malloc(size*sizeof(unsigned char));
      if (fread(bitmap, palettelength, 1, fin)!=1) return -1;
      if (fread(bitmap, size, 1, fin)!=1) return -1;
      fclose(fin);
      glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 1, width, height,// nacteni textury do GPU
             0, GL_LUMINANCE, GL_UNSIGNED_BYTE, bitmap);
      break;
    case 24:
      size=width*height*3;
      bitmap=(unsigned char *)malloc(size*sizeof(unsigned char));
      if (fread(bitmap, size, 1, fin)!=1) return -1;
      fclose(fin);
      glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, width, height,// nacteni textury do GPU
             0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bitmap);
      break;
    case 32:
      size=width*height*4;
      bitmap=(unsigned char *)malloc(size*sizeof(unsigned char));
      if (fread(bitmap, size, 1, fin)!=1) return -1;
      fclose(fin);
      glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 4, width, height,// nacteni textury do GPU
             0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, bitmap);
      break;
    default:
      break;
  }
  free(bitmap);
  return 0;
}//---------------------------------------------------------------------
// Nacteni a vytvoreni vsech textur
//---------------------------------------------------------------------
int loadTextures(void)
{
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);     // zpusob ulozeni bytu v texure
  glGenTextures(4, textures);           // vytvoreni jmena textur
  if (bitmapLoadFromTGA(textures[TEXTURE_GROUND],  "ground.tga"))  exit(0);
  if (bitmapLoadFromTGA(textures[TEXTURE_WALL1],  "wall1.tga"))  exit(0);
  if (bitmapLoadFromTGA(textures[TEXTURE_WALL2],  "wall2.tga"))  exit(0);
  if (bitmapLoadFromTGA(textures[TEXTURE_TREASURE], "treasure.tga")) exit(0);
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce zavolana pri inicializaci aplikace
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.2, 0.2, 0.4, 0.0);        // barva pro mazani color-bufferu
  glShadeModel(GL_SMOOTH);            // nastaveni stinovaciho rezimu
  loadTextures();                 // nacist vsechny textury
  glClearDepth(1.0f);               // barva pro mazani z-bufferu
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);            // nastaveni funkce pro testovani hodnot v z-bufferu
  glDepthFunc(GL_LESS);              // kterou funkci vybrat pro testovani z-bufferu
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT,GL_NICEST);// vylepseni zobrazovani textur
  glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_FILL);    // nastaveni vykresleni vyplnenych polygonu
  glPointSize(10.0);               // nastaveni velikosti vykreslovanych bodu
  glEnable(GL_POINT_SMOOTH);
  glEnable(GL_LINE_SMOOTH);
  glutSetCursor(GLUT_CURSOR_NONE);
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce zavolana pri zmene velikosti okna aplikace
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int width, int height)
{
  glViewport(0, 0, width, height);        // viditelna oblast
  window.width=width;
  window.height=height;
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce zavolana pri zmene prekreslovani okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  int i, j, k;
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// vymazani barvoveho a z-bufferu

  // Nastaveni ModelView matice tak, aby se pozorovatel prochazel
  // scenou ve stylu dungeonu
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);          // projekcni matice
  glLoadIdentity();
  gluPerspective(view.fov,(double)window.width/(double)window.height, view.nearPlane, view.farPlane);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();

  avatarMoveView(&avatar);

  // nakresleni texturovane podlahy
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);            // povoleni texturovani
  glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV,GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL_REPLACE);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textures[TEXTURE_GROUND]);  // navazani textury
  glBegin(GL_QUADS);
    glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-100, -100, 1);
    glTexCoord2f(4.0, 0.0); glVertex3f(+100, -100, 1);
    glTexCoord2f(4.0, 4.0); glVertex3f(+100, +100, 1);
    glTexCoord2f(0.0, 4.0); glVertex3f(-100, +100, 1);
  glEnd();

  // nakresleni obvodovych zdi
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textures[TEXTURE_WALL1]);
  glBegin(GL_QUADS);
    glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-100, 100, 1);
    glTexCoord2f(9.0, 0.0); glVertex3f( 100, 100, 1);
    glTexCoord2f(9.0, 1.0); glVertex3f( 100, 100, -10);
    glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-100, 100, -10);
    glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-100, 100, 1);
    glTexCoord2f(9.0, 0.0); glVertex3f(-100, -100, 1);
    glTexCoord2f(9.0, 1.0); glVertex3f(-100, -100, -10);
    glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-100, 100, -10);
    glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-100, -100, 1);
    glTexCoord2f(9.0, 0.0); glVertex3f( 100, -100, 1);
    glTexCoord2f(9.0, 1.0); glVertex3f( 100, -100, -10);
    glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-100, -100, -10);
    glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f( 100, 100, 1);
    glTexCoord2f(9.0, 0.0); glVertex3f( 100, -100, 1);
    glTexCoord2f(9.0, 1.0); glVertex3f( 100, -100, -10);
    glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f( 100, 100, -10);
  glEnd();

  // nakresleni vnitrnich zdi a pokladu
  for (j=0; j<10; j++) {
    for (i=0; i<10; i++) {
      if (mapa[i][j]!='.') {         // vykreslit zed nebo poklad
        if (mapa[i][j]=='#')
          glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textures[TEXTURE_WALL2]);
        else
          glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textures[TEXTURE_TREASURE]);
        glBegin(GL_QUADS);
          glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f( -90+i*20, -90+j*20, 1);
          glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f( -80+i*20, -90+j*20, 1);
          glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f( -80+i*20, -90+j*20, -10);
          glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f( -90+i*20, -90+j*20, -10);
          glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f( -90+i*20, -80+j*20, 1);
          glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f( -80+i*20, -80+j*20, 1);
          glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f( -80+i*20, -80+j*20, -10);
          glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f( -90+i*20, -80+j*20, -10);
          glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f( -80+i*20, -90+j*20, 1);
          glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f( -80+i*20, -80+j*20, 1);
          glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f( -80+i*20, -80+j*20, -10);
          glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f( -80+i*20, -90+j*20, -10);
          glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f( -90+i*20, -90+j*20, 1);
          glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f( -90+i*20, -80+j*20, 1);
          glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f( -90+i*20, -80+j*20, -10);
          glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f( -90+i*20, -90+j*20, -10);
        glEnd();
      }
    }
  }

  glDisable(GL_TEXTURE_2D);
  glFlush();                   // provedeni vsech prikazu
  glutSwapBuffers();               // a prohozeni bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce zavolana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyPress(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')            // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';

  switch (key) {                 // rozeskok podle stlacene klavesy
    case 27:                  // klavesa Escape
    case 'q':
    case 'x':
      exit(0);                // ukonceni programu
      break;
    case 'f':
      glutFullScreen();            // prepnuti na celou obrazovku
      break;
    case 'w':                  // prepnuti do okna
      glutReshapeWindow(DEFAULT_WINDOW_WIDTH, DEFAULT_WINDOW_HEIGHT);
      glutPositionWindow(DEFAULT_WINDOW_LEFT, DEFAULT_WINDOW_TOP);
      break;
    default:
      break;
  }
  glutPostRedisplay();
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce zavolana pri stlaceni non-ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyDown(int key, int x, int y)
{
  int modifiers=glutGetModifiers();        // ziskat stav klaves ALT, CTRL a SHIFT
  switch (key) {
    case GLUT_KEY_UP:
      avatarMoveForward(&avatar);
      break;
    case GLUT_KEY_DOWN:
      avatarMoveBackward(&avatar);
      break;
    case GLUT_KEY_LEFT:
      if (modifiers & GLUT_ACTIVE_CTRL)    // CTRL+sipka je ukrok
        avatarMoveLeft(&avatar);
      else
        avatarTurnLeft(&avatar);
      break;
    case GLUT_KEY_RIGHT:
      if (modifiers & GLUT_ACTIVE_CTRL)    // CTRL+sipka je ukrok
        avatarMoveRight(&avatar);
      else
        avatarTurnRight(&avatar);
      break;
    default: break;
  }
  glutPostRedisplay();
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce zavolana pri stlaceni nebo pusteni tlacitka mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseButton(int button, int state, int x, int y)
{
  if (button==GLUT_LEFT_BUTTON) {
    if (state==GLUT_DOWN) {
      btn=1;                 // zrychleni dopredu
    }
    else {
      btn=0;
    }
  }
  if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON) {
    if (state==GLUT_DOWN) {
      btn=2;                 // zrychleni dozadu
    }
    else {
      btn=0;
    }
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce zavolana pri pohybu mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMousePassiveMotion(int x, int y)
{
  static int first=1;
  static int old_x;
  if (first) {
    old_x=x;
    first=0;
  }
  else {
    avatar.angle=-x+old_x;
  }
  glutPostRedisplay();
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce zavolana pri tiku casovace kazdych 10ms
//---------------------------------------------------------------------
void onTimer(int timer)
{
  if (btn==1) avatar.moveSpeed=5.0;        // leve tlacitko mysi -> plna rychlost dopredu
  if (btn==2) avatar.moveSpeed=-5.0;       // prave tlacitko mysi -> plna rychlost dozadu
  if (btn==0) {                  // zadne tlacitko mysi -> zpomaleni
    if (avatar.moveSpeed>0.1) avatar.moveSpeed-=0.5;
    if (avatar.moveSpeed<-0.1) avatar.moveSpeed+=0.5;
  }
  if (abs(avatar.moveSpeed)>0.01) {
    avatarMove(&avatar);
    glutPostRedisplay();
  }
  else {
    avatar.moveSpeed=0.0;
  }
  glutTimerFunc(10, onTimer, timer);
}//---------------------------------------------------------------------
// Callback funkce zavolana pri tiku casovace kazdych 10ms
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc,argv);              // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA|GLUT_DOUBLE|GLUT_DEPTH); // graficky mod okna
  glutInitWindowSize(DEFAULT_WINDOW_WIDTH, DEFAULT_WINDOW_HEIGHT);// pocatecni velikost okna
  glutInitWindowPosition(DEFAULT_WINDOW_LEFT, DEFAULT_WINDOW_TOP);       // pocatecni pozice okna
  glutCreateWindow("Priklad cislo 68");      // vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);           // registrace funkce volane pri prekreslovani
  glutReshapeFunc(onResize);           // registrace funkce volane pri zmene velikosti
  glutKeyboardFunc(onKeyPress);          // registrace funkce volane pri stisku ASCII klavesy
  glutSpecialFunc(onKeyDown);           // registrace funkce volane pri stisku non-ASCII klavesy
  glutMouseFunc(onMouseButton);          // registrace funkce volane pri stisku ci pusteni tlacitka mysi
  glutPassiveMotionFunc(onMousePassiveMotion);  // registrace funkce volane pri pohybu mysi
  glutTimerFunc(10, onTimer, 0x1234);       // registrace funkce volane pri tiku casovace
  onInit();                    // inicializace aplikace 
  glutMainLoop();                 // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                    // ANSI C potrebuje ukoncit fci main prikazem return
                          // i kdyz se sem program nikdy nedostane
}//---------------------------------------------------------------------
// finito
//---------------------------------------------------------------------