//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 49
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Jednoduchy program, ktery zobrazuje klasickou "pocitacovou" cajovou
// konvici se zapnutym stinovanim.
// Pro osvetleni telesa je pouzito trech smerovych svetelnych zdroju,
// pricemz jeden zdroj svetla vyzaruje "zapornou" barvu.
// Pomoci leveho tlacitka mysi lze telesem otacet, prave tlacitko slouzi
// k priblizeni nebo vzdaleni telesa.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGLenum {                     // operace, ktere se mohou provadet s mysi:
  ROTATE,                   // rotace objektu
  TRANSLATE,                 // posun objektu
} operation=ROTATE;

int  xnew=0, ynew=0, znew=20;         // soucasna pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xold=0, yold=0, zold=20;         // minula pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xx, yy, zz;                // bod, ve kterem se nachazi kurzor mysi

int  windowWidth;               // sirka okna
int  windowHeight;               // vyska okna

// parametry, ktere ovlivnuji osvetleni
GLfloat materialAmbient[]={0.4f, 0.4f, 0.4f, 1.0f}; // ambientni slozka barvy materialu
GLfloat materialDiffuse[]={0.8f, 0.4f, 0.4f, 1.0f}; // difuzni slozka barvy materialu
GLfloat materialSpecular[]={1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f}; // barva odlesku
GLfloat materialShininess[]={50.0f};      // faktor odlesku
GLfloat light_position1[]={1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f}; // pozice prvniho svetla: nula na konci->bodove svetlo
GLfloat light_position2[]={0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f}; // pozice druheho svetla: nula na konci->bodove svetlo
GLfloat light_position3[]={0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f}; // pozice tretiho svetla: nula na konci->bodove svetlo
GLfloat light_color1[]={1.0f, 0.0f, 0.0f};   // barva prvniho svetla
GLfloat light_color2[]={0.0f, 1.0f, 0.0f};   // barva druheho svetla
GLfloat light_color3[]={0.0f, 0.0f,-1.0f};   // barva tretiho svetla
//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);             // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);          // povoleni funkce pro testovani hodnot v pameti hloubky
  glDepthFunc(GL_LESS);            // funkce pro testovani fragmentu
  glShadeModel(GL_SMOOTH);          // nastaveni stinovaciho rezimu
  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL);      // nastaveni rezimu vykresleni modelu
  glPolygonMode(GL_BACK, GL_FILL);      // jak pro predni tak pro zadni steny
  glDisable(GL_CULL_FACE);          // zadne hrany ani steny se nebudou odstranovat
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, materialAmbient);  // nastaveni ambientni slozky barvy materialu
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, materialDiffuse);  // nastaveni difuzni slozky barvy materialu
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, materialSpecular); // nastaveni barvy odlesku
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, materialShininess);// nastaveni faktoru odlesku
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position1);   // nastaveni pozice prvniho svetla
  glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, light_position2);   // nastaveni pozice druheho svetla
  glLightfv(GL_LIGHT2, GL_POSITION, light_position3);   // nastaveni pozice tretiho svetla
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light_color1);     // nastaveni barvy prvniho svetla
  glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, light_color2);     // nastaveni barvy druheho svetla
  glLightfv(GL_LIGHT2, GL_DIFFUSE, light_color3);     // nastaveni barvy tretiho svetla
  glEnable(GL_LIGHTING);           // globalni povoleni stinovani
  glEnable(GL_LIGHT0);            // povoleni prvniho svetla
  glEnable(GL_LIGHT1);            // povoleni prvniho svetla
  glEnable(GL_LIGHT2);            // povoleni prvniho svetla
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  windowWidth=w;               // zapamatovat si velikost okna
  windowHeight=h;
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni perspektivni projekce
//---------------------------------------------------------------------
void setPerspectiveProjection(void)
{
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  gluPerspective(70.0, (double)windowWidth/(double)windowHeight, 0.1f, 90.0f);// nastaveni perspektivni kamery
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);         // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();              // nahrat jednotkovou matici
}//--------------------------------------------------------------------
// Vykresleni objektu
//--------------------------------------------------------------------
void drawObjectNormal(void)
{
  glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
  glutSolidTeapot(10);
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// vymazani barvoveho bufferu i pameti hloubky
  setPerspectiveProjection();         // nastaveni perspektivni kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, -50.0f);      // posun objektu dale od kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, znew);       // priblizeni ci vzdaleni objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(ynew, 1.0f, 0.0f, 0.0f);     // rotace objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(xnew, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
  drawObjectNormal();             // objekt vykresleny se zapnutou mlhou
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();             // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')          // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';              // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break; // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break; // ukonceni aplikace
    default:            break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stisku ci pusteni tlacitka mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseButton(int button, int state, int x, int y)
{
  if (button==GLUT_LEFT_BUTTON) {       // pri zmene stavu leveho tlacitka
    operation=ROTATE;
    if (state==GLUT_DOWN) {         // pri stlaceni tlacitka
      xx=x;                // zapamatovat pozici kurzoru mysi
      yy=y;
    }
    else {                 // pri pusteni tlacitka
      xold=xnew;             // zapamatovat novy pocatek
      yold=ynew;
    }
    glutPostRedisplay();          // prekresleni sceny
  }
  if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON) {
    operation=TRANSLATE;
    if (state==GLUT_DOWN) zz=y;       // pri stlaceni tlacitka zapamatovat polohu kurzoru mysi
    else zold=znew;             // pri pusteni tlacitka zapamatovat novy pocatek
    glutPostRedisplay();          // prekresleni sceny
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem.
// To, ktere tlacitko je stlaceno si musime predem zaznamenat do
// globalni promenne stav ve funkci onMouseButton()
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseMotion(int x, int y)
{
  switch (operation) {
    case ROTATE:              // stav rotace objektu
      xnew=xold+x-xx;           // vypocitat novou pozici
      ynew=yold+y-yy;
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
    case TRANSLATE:             // stav priblizeni/oddaleni objektu
      znew=zold+y-zz;           // vypocitat novou pozici
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);// nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(30, 30);       // pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(500, 500);        // pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 49");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutMouseFunc(onMouseButton);        // registrace funkce volane pri stlaceni ci pusteni tlacitka
  glutMotionFunc(onMouseMotion);       // registrace funkce volane pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------