//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 30
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Tento priklad svym ovladanim navazuje na priklad cislo 28, ktery byl
// prezentovany v minulem dilu tohoto serialu. Funkcni zustavaji veskere
// klavesove kombinace i ovladani, je pouze pridano submenu pro povoleni
// a zakazani orezavaci roviny rovnobezne s rovinou x-z prochazejici
// pocatkem.
//
// Program lze ovladat kombinaci mysi a klavesnice. Pomoci leveho
// tlacitka mysi se aplikuje nektera operace, prave tlacitko mysi slouzi
// k zobrazeni kontextoveho menu. Zakladni udaje o scene se vypisuji
// primo do okna aplikace.
//
// Funkce klaves v tomto programu:
// ESC - ukonceni aplikace
// 'q' - ukonceni aplikace
// 'r' - rezim rotace objektu
// 't' - rezim posunu objektu dale/blize ke kamere
// 'z' - rezim posunu blizke orezavaci roviny
// 'x' - rezim posunu vzdalene orezavaci roviny
// 'f' - prepnuti do rezimu full-screen
// 'w' - prepnuti zpet do okna
// 'e' - povoleni testu pameti hloubky
// 'd' - zakazani testu pameti hloubky
// '.' - zmenseni zorneho uhlu
// ',' - zvetseni zorneho uhlu
// '>' - rychlejsi zmenseni zorneho uhlu
// '<' - rychlejsi zvetseni zorneho uhlu
// '0'-'9' - zmena rezimu vykreslovani prednich a zadnich stran polygonu
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>enum {                     // operace, ktere se mohou provadet s mysi
  ROTATE,
  TRANSLATE,
  NEAR_PLANE,
  FAR_PLANE
} operation=ROTATE;

enum {                     // prikazy z kontextoveho menu
  COMMAND_ROTATE,
  COMMAND_TRANSLATE,
  COMMAND_NEAR_PLANE,
  COMMAND_FAR_PLANE,
  COMMAND_FRONT_FACE_DISABLE,
  COMMAND_FRONT_FACE_ENABLE,
  COMMAND_FRONT_FACE_POINTS,
  COMMAND_FRONT_FACE_LINES,
  COMMAND_FRONT_FACE_POLYGONS,
  COMMAND_BACK_FACE_DISABLE,
  COMMAND_BACK_FACE_ENABLE,
  COMMAND_BACK_FACE_POINTS,
  COMMAND_BACK_FACE_LINES,
  COMMAND_BACK_FACE_POLYGONS,
  COMMAND_ENABLE_DEPTH_TEST,
  COMMAND_DISABLE_DEPTH_TEST,
  COMMAND_DEPTH_FUNC_NEVER,
  COMMAND_DEPTH_FUNC_LESS,
  COMMAND_DEPTH_FUNC_LEQUAL,
  COMMAND_DEPTH_FUNC_EQUAL,
  COMMAND_DEPTH_FUNC_GEQUAL,
  COMMAND_DEPTH_FUNC_GREATER,
  COMMAND_DEPTH_FUNC_NOTEQUAL,
  COMMAND_DEPTH_FUNC_ALWAYS,
  COMMAND_FULL_SCREEN,
  COMMAND_WINDOW,
  COMMAND_ENABLE_XZ_PLANE,
  COMMAND_DISABLE_XZ_PLANE,
  COMMAND_QUIT,
  COMMAND_NONE
} command;

int  xnew=0, ynew=0, znew=0;          // soucasna pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xold=0, yold=0, zold=0;          // minula pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace a posuvy
int  xx, yy, zz;                // bod, ve kterem se nachazi kurzor mysi
int  np_old=1, np_new=1, npp=1;        // priznaky blizke orezavaci roviny
int  fp_old=900, fp_new=900, fpp=900;     // priznaky vzdalene orezavaci roviny

float fov=70.0;                 // hodnota zorneho uhlu - field of view
float nearPlane=0.1;              // blizsi orezavaci rovina
float farPlane=90.0;              // vzdalenejsi orezavaci rovina
int  windowWidth;               // sirka okna
int  windowHeight;               // vyska okna
int  depthBufferEnabled=1;           // priznak, zda je povolena pamet hloubky
int  frontFaceEnabled=1;            // priznak viditelnosti prednich sten
int  backFaceEnabled=1;            // priznak viditelnosti zadnich sten//---------------------------------------------------------------------
// Funkce, ktera je zavolana pri vyberu prikazu z kontextoveho menu
//---------------------------------------------------------------------
void onMenu(int command)
{
  switch (command) {             // rozeskok podle vybraneho prikazu
    case COMMAND_ROTATE:       operation=ROTATE;   break;
    case COMMAND_TRANSLATE:      operation=TRANSLATE; break;
    case COMMAND_NEAR_PLANE:     operation=NEAR_PLANE; break;
    case COMMAND_FAR_PLANE:      operation=FAR_PLANE; break;
    case COMMAND_FRONT_FACE_DISABLE: glCullFace(GL_FRONT); glEnable(GL_CULL_FACE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_FRONT_FACE_ENABLE:  glDisable(GL_CULL_FACE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_FRONT_FACE_POINTS:  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_POINT); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_FRONT_FACE_LINES:  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_LINE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_FRONT_FACE_POLYGONS: glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_BACK_FACE_DISABLE:  glCullFace(GL_BACK); glEnable(GL_CULL_FACE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_BACK_FACE_ENABLE:  glDisable(GL_CULL_FACE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_BACK_FACE_POINTS:  glPolygonMode(GL_BACK, GL_POINT); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_BACK_FACE_LINES:   glPolygonMode(GL_BACK, GL_LINE); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_BACK_FACE_POLYGONS: glutPostRedisplay(); glPolygonMode(GL_BACK, GL_FILL); break;
    case COMMAND_ENABLE_DEPTH_TEST:  depthBufferEnabled=1; glEnable(GL_DEPTH_TEST); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DISABLE_DEPTH_TEST: depthBufferEnabled=0; glDisable(GL_DEPTH_TEST); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_NEVER:  glDepthFunc(GL_NEVER); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_LESS:   glDepthFunc(GL_LESS); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_LEQUAL:  glDepthFunc(GL_LEQUAL); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_EQUAL:  glDepthFunc(GL_EQUAL); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_GEQUAL:  glDepthFunc(GL_GEQUAL); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_GREATER: glDepthFunc(GL_GREATER); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_NOTEQUAL: glDepthFunc(GL_NOTEQUAL); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DEPTH_FUNC_ALWAYS:  glDepthFunc(GL_ALWAYS); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_FULL_SCREEN:     glutFullScreen(); break;
    case COMMAND_WINDOW:       glutReshapeWindow(500, 500); break;
    case COMMAND_ENABLE_XZ_PLANE:   glEnable(GL_CLIP_PLANE0); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_DISABLE_XZ_PLANE:  glDisable(GL_CLIP_PLANE0); glutPostRedisplay(); break;
    case COMMAND_QUIT:        exit(0); break;
    case COMMAND_NONE: break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  GLdouble equation[]={0.0, 1.0, 0.0, 0.0};
  int menu;                  // identifikatory jednotlivych menu a submenu
  int menuMode;
  int menuDepth;
  int menuDFunc;
  int menuFrontFace;
  int menuBackFace;
  int menuClipping;
  int menuQuit;

  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);             // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);          // povoleni funkce pro testovani hodnot v pameti hloubky
  glDepthFunc(GL_LESS);            // funkce pro testovani fragmentu
  glShadeModel(GL_SMOOTH);          // nastaveni stinovaciho rezimu
  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL);      // nastaveni rezimu vykresleni modelu
  glPolygonMode(GL_BACK, GL_FILL);      // jak pro predni tak pro zadni steny
  glPointSize(3.0f);             // body zobrazovat s prumerem 3 pixely
  glEnable(GL_POINT_SMOOTH);         // povoleni antialiasingu bodu
  glLineWidth(1.0f);             // usecky zobrazovat siroke 1 pixel
  glEnable(GL_LINE_SMOOTH);          // povoleni antialiasingu usecek
  glDisable(GL_CULL_FACE);          // zadne hrany ani steny se nebudou odstranovat
  glClipPlane(GL_CLIP_PLANE0, equation);

  menuMode=glutCreateMenu(onMenu);      // vytvoreni kontextoveho menu a jeho submenu
  glutSetMenu(menuMode);
  glutAddMenuEntry("Rotate object\tR", COMMAND_ROTATE);
  glutAddMenuEntry("Translate object\tT", COMMAND_TRANSLATE);
  glutAddMenuEntry("Translate near clipping plane\tZ", COMMAND_NEAR_PLANE);
  glutAddMenuEntry("Translate far clipping plane\tX", COMMAND_FAR_PLANE);

  menuDepth=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuDepth);
  glutAddMenuEntry("Enable depth test\tE", COMMAND_ENABLE_DEPTH_TEST);
  glutAddMenuEntry("Disable depth test\tD", COMMAND_DISABLE_DEPTH_TEST);

  menuDFunc=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuDFunc);
  glutAddMenuEntry("Never", COMMAND_DEPTH_FUNC_NEVER);
  glutAddMenuEntry("Less", COMMAND_DEPTH_FUNC_LESS);
  glutAddMenuEntry("Less or Equal", COMMAND_DEPTH_FUNC_LEQUAL);
  glutAddMenuEntry("Equal", COMMAND_DEPTH_FUNC_EQUAL);
  glutAddMenuEntry("Greater or Equal", COMMAND_DEPTH_FUNC_GEQUAL);
  glutAddMenuEntry("Greater", COMMAND_DEPTH_FUNC_GREATER);
  glutAddMenuEntry("Not Equal", COMMAND_DEPTH_FUNC_NOTEQUAL);
  glutAddMenuEntry("Always", COMMAND_DEPTH_FUNC_ALWAYS);

  menuFrontFace=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuFrontFace);
  glutAddMenuEntry("Disable\t1", COMMAND_FRONT_FACE_DISABLE);
  glutAddMenuEntry("Enable\t2", COMMAND_FRONT_FACE_ENABLE);
  glutAddMenuEntry("Points\t3", COMMAND_FRONT_FACE_POINTS);
  glutAddMenuEntry("Lines\t4", COMMAND_FRONT_FACE_LINES);
  glutAddMenuEntry("Polygons\t5", COMMAND_FRONT_FACE_POLYGONS);

  menuBackFace=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuBackFace);
  glutAddMenuEntry("Disable\t6", COMMAND_BACK_FACE_DISABLE);
  glutAddMenuEntry("Enable\t7", COMMAND_BACK_FACE_ENABLE);
  glutAddMenuEntry("Points\t8", COMMAND_BACK_FACE_POINTS);
  glutAddMenuEntry("Lines\t9", COMMAND_BACK_FACE_LINES);
  glutAddMenuEntry("Polygons\t0", COMMAND_BACK_FACE_POLYGONS);

  menuClipping=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuClipping);
  glutAddMenuEntry("Enable x-z plane", COMMAND_ENABLE_XZ_PLANE);
  glutAddMenuEntry("Disable x-z plane", COMMAND_DISABLE_XZ_PLANE);

  menuQuit=glutCreateMenu(onMenu);
  glutSetMenu(menuQuit);
  glutAddMenuEntry("Yes\tQ", COMMAND_QUIT);
  glutAddMenuEntry("No", COMMAND_NONE);

  menu=glutCreateMenu(onMenu);
  glutAddSubMenu("Mode", menuMode);
  glutAddSubMenu("Front faces", menuFrontFace);
  glutAddSubMenu("Back faces", menuBackFace);
  glutAddSubMenu("Depth test", menuDepth);
  glutAddSubMenu("Depth function", menuDFunc);
  glutAddSubMenu("Clipping", menuClipping);
  glutAddMenuEntry("Full screen\tF", COMMAND_FULL_SCREEN);
  glutAddMenuEntry("Window\tW", COMMAND_WINDOW);
  glutAddSubMenu("Quit", menuQuit);
  glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON);     // menu je navazano na prave tlacitko mysi
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  windowWidth=w;               // zapamatovat si velikost okna
  windowHeight=h;
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni perspektivni projekce
//---------------------------------------------------------------------
void setPerspectiveProjection(void)
{
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  gluPerspective(fov, (double)windowWidth/(double)windowHeight, nearPlane, farPlane);// nastaveni perspektivni kamery
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);         // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();              // nahrat jednotkovou matici
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni ortogonalni projekce
//---------------------------------------------------------------------
void setOrthogonalProjection(void)
{
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, windowWidth, 0, windowHeight, -1, 1);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);         // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();              // nahrat jednotkovou matici
}//---------------------------------------------------------------------
// Vypsani retezce do okna na pozici [x,y]
//---------------------------------------------------------------------
void printString(int x, int y, char *text)
{
  glRasterPos2i(x, y);            // pozice prvniho znaku retezce
  for (; *text; text++)            // pruchod retezcem
    glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_9_BY_15, *text);// vykresleni jednoho znaku
}//--------------------------------------------------------------------
// Vypsani informaci o nastavenych parametrech
//---------------------------------------------------------------------
void drawInfoText(void)
{
  char str[100];
  glColor3f(1.0,1.0,1.0);
  sprintf(str, "Rotation x:  %d", xnew);
  printString(10, 100, str);         // vypsat rotaci ve smeru osy x
  sprintf(str, "Rotation y:  %d", ynew);
  printString(10, 85, str);          // vypsat rotaci ve smeru osy y
  sprintf(str, "Translation:  %d", znew);
  printString(10, 70, str);          // vypsat posun objektu od kamery
  sprintf(str, "Near plane:  %5.2f", nearPlane);
  printString(10, 55, str);          // vzdalenost blizke orezavaci roviny
  sprintf(str, "Far plane:   %5.2f", farPlane);
  printString(10, 40, str);          // vzdalenost vzdalene orezavaci roviny
  sprintf(str, "Field of view: %5.2f", fov);
  printString(10, 25, str);          // zorny uhel kamery
  sprintf(str, "Clip plane:  %s", glIsEnabled(GL_CLIP_PLANE0) ? "enabled":"disabled");
  printString(10, 10, str);          // povoleni ci zakazani orezavaci roviny
}//--------------------------------------------------------------------
// Vykresleni objektu
//---------------------------------------------------------------------
void drawObject(void)
{
  glBegin(GL_QUADS);             // vykresleni otevrene krychle - sten domecku
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, -5.0f);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, -5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
  glEnd();

  glBegin(GL_TRIANGLES);           // vykresleni strechy domecku z trojuhelniku
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f( 5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);

    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, 5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-5.0f, 5.0f, -5.0f);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f( 0.0f, 11.0f, 0.0f);
  glEnd();
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  if (depthBufferEnabled)           // podle povoleni pameti hloubky
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);// vymazani barvoveho bufferu i pameti hloubky
  else
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);      // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu

  setOrthogonalProjection();         // ortogonalni rezim pro kresleni 2D obrazku
  drawInfoText();               // vypsat informace o nastaveni

  setPerspectiveProjection();         // nastaveni perspektivni kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, -50.0f);      // posun objektu dale od kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, znew);       // priblizeni ci vzdaleni objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(ynew, 1.0f, 0.0f, 0.0f);     // rotace objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(xnew, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
  drawObject();                // vykresleni objektu

  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();             // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')          // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';              // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);              break; // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);              break; // ukonceni aplikace
    case 'f':  onMenu(COMMAND_FULL_SCREEN);    break; // prepnuti do full-screen rezimu
    case 'w':  onMenu(COMMAND_WINDOW);       break; // prepnuti zpet do okna
    case 'e':  onMenu(COMMAND_ENABLE_DEPTH_TEST); break; // povoleni funkce pameti hloubky
    case 'd':  onMenu(COMMAND_DISABLE_DEPTH_TEST); break; // zakazani funkce pameti hloubky
    case 'r':  onMenu(COMMAND_ROTATE);       break; // rezim rotace objektu
    case 't':  onMenu(COMMAND_TRANSLATE);     break; // rezim posunu objektu
    case 'z':  onMenu(COMMAND_NEAR_PLANE);     break; // rezim posunu blizke orezavaci roviny
    case 'x':  onMenu(COMMAND_FAR_PLANE);     break; // rezim posunu vzdalene orezavaci roviny
    case '.':  fov--; glutPostRedisplay();    break; // zmenseni zorneho uhlu
    case ',':  fov++; glutPostRedisplay();    break; // zvetseni zorneho uhlu
    case '>':  fov-=5; glutPostRedisplay();    break; // rychlejsi zmenseni zorneho uhlu
    case '<':  fov+=5; glutPostRedisplay();    break; // rychlejsi zvetseni zorneho uhlu
    case '1':  onMenu(COMMAND_FRONT_FACE_DISABLE); break; // zakaz vykresleni prednich sten
    case '2':  onMenu(COMMAND_FRONT_FACE_ENABLE); break; // povoleni vykresleni prednich sten
    case '3':  onMenu(COMMAND_FRONT_FACE_POINTS); break; // predni steny se vykresli jako body
    case '4':  onMenu(COMMAND_FRONT_FACE_LINES);  break; // predni steny se vykresli jako usecky
    case '5':  onMenu(COMMAND_FRONT_FACE_POLYGONS);break; // predni steny se vykresli jako polygony
    case '6':  onMenu(COMMAND_BACK_FACE_DISABLE); break; // zakaz vykresleni zadnich sten
    case '7':  onMenu(COMMAND_BACK_FACE_ENABLE);  break; // povoleni vykresleni zadnich sten
    case '8':  onMenu(COMMAND_BACK_FACE_POINTS);  break; // zadni steny se vykresli jako body
    case '9':  onMenu(COMMAND_BACK_FACE_LINES);  break; // zadni steny se vykresli jako usecky
    case '0':  onMenu(COMMAND_BACK_FACE_POLYGONS); break; // zadni steny se vykresli jako polygony
    default:                    break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stisku ci pusteni tlacitka mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseButton(int button, int state, int x, int y)
{
  if (button==GLUT_LEFT_BUTTON) {       // pri zmene stavu leveho tlacitka
    switch (operation) {
      case ROTATE:            // rotace objektu
        if (state==GLUT_DOWN) {     // pri stlaceni tlacitka
          xx=x;            // zapamatovat pozici kurzoru mysi
          yy=y;
        }
        else {             // pri pusteni tlacitka
          xold=xnew;         // zapamatovat novy pocatek
          yold=ynew;
        }
        glutPostRedisplay();      // prekresleni sceny
        break;
      case TRANSLATE:           // posun objektu
        if (state==GLUT_DOWN) zz=y;   // pri stlaceni tlacitka zapamatovat polohu kurzoru mysi
        else zold=znew;         // pri pusteni tlacitka zapamatovat novy pocatek
        glutPostRedisplay();      // prekresleni sceny
        break;
      case NEAR_PLANE:          // zmena polohy blizke orezavaci roviny
        if (state==GLUT_DOWN) npp=y;  // pri stlaceni tlacitka zapamatovat polohu kurzoru mysi
        else np_old=np_new;
        break;
      case FAR_PLANE:           // zmena polohy vzdalene orezavaci roviny
        if (state==GLUT_DOWN) fpp=y;  // pri stlaceni tlacitka zapamatovat polohu kurzoru mysi
        else fp_old=fp_new;
        break;
      default:
        break;
    }
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem.
// To, ktere tlacitko je stlaceno si musime predem zaznamenat do
// globalni promenne stav ve funkci onMouseButton()
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseMotion(int x, int y)
{
  switch (operation) {
    case ROTATE:              // stav rotace objektu
      xnew=xold+x-xx;           // vypocitat novou pozici
      ynew=yold+y-yy;
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
    case TRANSLATE:             // stav priblizeni/oddaleni objektu
      znew=zold+y-zz;           // vypocitat novou pozici
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
    case NEAR_PLANE:            // priblizeni/vzdaleni blizke orezavaci roviny
      np_new=np_old+y-npp;
      nearPlane=np_new/100.0;
      onResize(windowWidth, windowHeight);// zmena projekcni matice
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
    case FAR_PLANE:             // priblizeni/vzdaleni vzdalene orezavaci roviny
      fp_new=fp_old+y-fpp;
      farPlane=fp_new/10.0;
      onResize(windowWidth, windowHeight);// zmena projekcni matice
      glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
      break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);// nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(30, 30);       // pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(500, 500);        // pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 30");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  glutMouseFunc(onMouseButton);        // registrace funkce volane pri stlaceni ci pusteni tlacitka
  glutMotionFunc(onMouseMotion);       // registrace funkce volane pri pohybu mysi se stlacenym tlacitkem
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------