//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 17
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program otevre jedno hlavni okno a vykresli do nej nekolikrat tutez
// pixmapu. Vzdy je vsak zmeneno meritko a/nebo zrcadleni teto pixmapy.
// Pixely jsou ulozeny ve formatu RGB a kazda barvova slozka ma jeden
// byte.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL


#define PIXMAP_WIDTH  128           // sirka pixmapy
#define PIXMAP_HEIGHT  128           // vyska pixmapy
unsigned char bmp[PIXMAP_HEIGHT][PIXMAP_WIDTH][3];// pole s pixely pixmapy//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  int x, y;
  unsigned char r, g, b;           // barevne slozky pixelu

  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);   // mod ulozeni pixelu

  for (y=0; y<PIXMAP_HEIGHT; y++) {      // pro vsechny radky pixmapy
    for (x=0; x<PIXMAP_WIDTH; x++) {    // pro vsechny pixely na radku
      r=x*2;
      g=x-y;
      b=y*2;
      bmp[y][x][0]=r;           // nastavit barvu pixelu
      bmp[y][x][1]=g;
      bmp[y][x][2]=b;
    }
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  int i;
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu
  glDrawBuffer(GL_FRONT);           // pixmapa se bude kreslit do predniho barvoveho bufferu
  glRasterPos2i(0, 0);            // nastaveni souradnic leveho spodniho rohu pixmapy
  glPixelZoom(1.0f, 1.0f);          // pixmapa bude zobrazena 1:1
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);
  glRasterPos2i(150, 0);
  glPixelZoom(0.5f, 1.0f);          // zmenseni ve smeru osy x
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);
  glRasterPos2i(250, 0);
  glPixelZoom(2.0f, 1.0f);          // zvetseni ve smeru osy x
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);
  glRasterPos2i(0, 150);
  glPixelZoom(1.0f, 0.5f);          // zmenseni ve smeru osy y
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);
  glRasterPos2i(0, 250);
  glPixelZoom(1.0f, 2.0f);          // zvetseni ve smeru osy y
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);
  glRasterPos2i(150+PIXMAP_WIDTH*2.5, 150+PIXMAP_HEIGHT*2.5);
  glPixelZoom(-2.5f, -2.5f);         // otoceni pixmapy v horizontalnim i vertikalnim smeru a zmena meritka
  glDrawPixels(PIXMAP_WIDTH, PIXMAP_HEIGHT, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, bmp);
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  switch (key) {
    case 27:  exit(0);  break;     // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    default:  break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 17");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(530, 530);        // zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volani pri stlaceni klavesy
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------