//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 8
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Program otevre jedno hlavni okno a vykresli trojuhelniky s ruzne
// nastavenymi transformacnimi maticemi. Je predvedena zavislost na
// poradi transformaci. Program se ukonci stiskem klavesy ESC, klavesami
// [,] a [.] nebo [<] a [>] lze trojuhelniky rotovat.
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL


int angle=30;                  // uhel, o ktery se budou trojuhelniky rotovat//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // parametry w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce slouzi k vykresleni RGB trojuhelniku na pozici x, y
//---------------------------------------------------------------------
void drawTriangle(GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue)
{
  glColor3f(red, green, blue);        // nastaveni barvy vsech vertexu trojuhelnika
  glBegin(GL_TRIANGLES);           // vykresleni trojuhelnika
    glVertex2i(0, 0);
    glVertex2i(100, 0);
    glVertex2i(50, 80);
  glEnd();
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
// Po zavolani teto funkce jsou nakresleny ruzne transformovane trojuhelniky
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);      // nastaveni mazaci barvy na cernou
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani vsech bitovych rovin barvoveho bufferu

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);         // bude se meni modelova matice

  glLoadIdentity();              // nastavit jednotkovou matici
  glRotatef(angle, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
  drawTriangle(1.0f, 1.0f, 1.0f);       // bily trojuhelnik je pouze orotovany
  glTranslatef(100.0f, 100.0f, 0.0f);
  drawTriangle(0.0f, 1.0f, 0.0f);       // zeleny trojuhelnik je nejprve posunuty a potom orotovany

  glLoadIdentity();              // nastavit jednotkovou matici
  glTranslatef(100.0f, 100.0f, 0.0f);
  drawTriangle(1.0f, 0.0f, 0.0f);       // cerveny trojuhelnik je pouze posunuty
  glRotatef(angle, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
  drawTriangle(0.0f, 0.0f, 1.0f);       // modry trojuhelnik je nejprve orotovany a potom posunuty

  glFlush();                 // provedeni a vykresleni zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  switch (key) {
    case 27:  exit(0);  break;     // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu
    case '<':
    case ',':  angle++;  glutPostRedisplay(); break; // rotace na klavesu [,] a [<]
    case '>':
    case '.':  angle--;  glutPostRedisplay(); break; // rotace na klavesu [.] a [>]
    default:  break;
  }
  if (key==27) exit(0);            // pokud byla stlacena klavesa ESC, konec programu

}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 8");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(450, 300);        // zmena velikosti okna
  glutPositionWindow(100, 100);        // pozice leveho horniho rohu okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volani pri stlaceni klavesy
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------