//---------------------------------------------------------------------
// Priklad cislo 18
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Vykresleni trojrozmernych objektu vytvorenych v knihovne GLUT.
//---------------------------------------------------------------------

#include <math.h>
#include <GL/glut.h>

float materialAmbient[]={0.3, 0.2, 0.2, 1.0}; // ambientni slozka materialu
float materialDiffuse[]={0.9, 0.1, 0.1, 1.0}; // difuzni slozka materialu
float materialSpecular[]={0.0, 1.0, 1.0, 0.5}; // barva odlesku
float lightAmbient[]= {0.5, 0.5, 0.5, 1.0}; // ambientni slozka svetla
float lightDiffuse[]= {0.9, 0.9, 0.9, 1.0}; // difuzni slozka svetla
float lightSpecular[]={0.0, 0.0, 0.0, 1.0}; // barva odlesku
float lightPosition[]={1.0, 1.0, 1.0, 0.0}; // definice pozice svetla

int  newX=0, newY=0, newZ=0;        // soucasna pozice, ze ktere se pocitaji rotace a posuny
int  oldZ=0;                // minula pozice, ze ktere se pocitaji posuny
int  mouseX=0, mouseY=0, mouseZ=0;     // body, ve kterych se nachazi kurzor mysi
int  mouseStatus=0;            // stav tlacitek mysi

float fieldOfView=45.0;           // zorny uhel - field of view
float nearClippingPlane=0.1;        // blizsi orezavaci rovina
float farClippingPlane=200.0;        // vzdalenejsi orezavaci rovina
int  objectType=9;             // typ vykreslovaneho objektu//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce provede zakladni nastaveni vykreslovani teles
//---------------------------------------------------------------------
void init(void)
{
  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);    // barva pro mazani color-bufferu
  glShadeModel(GL_SMOOTH);        // nastaveni Gouraudova stinovani
  glClearDepth(1.0f);           // barva pro mazani Z-bufferu
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);        // nastaveni funkce pro testovani hodnot v Z-bufferu
  glDepthFunc(GL_LESS);          // nastaveni porovnavaci funkce pro Z-buffer
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);// vylepseni zobrazovani pri vypoctu perspektivy
  glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL); // stav vykresleni vyplnenych polygonu
  glPointSize(5.0);            // velikost vykreslovanych bodu
  glLineWidth(3.0);            // sirka vykreslovanych car
  glEnable(GL_POINT_SMOOTH);       // povoleni antialiasingu bodu
  glEnable(GL_LINE_SMOOTH);        // povoleni antialiasingu car
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_AMBIENT,lightAmbient); // nastaveni parametru svetla
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_DIFFUSE,lightDiffuse);
  glLightfv(GL_LIGHT0,GL_POSITION,lightPosition);
  glEnable(GL_LIGHTING);         // povoleni osvetleni
  glEnable(GL_LIGHT0);          // zapnuti prvniho svetla
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_AMBIENT,materialAmbient);// nastaveni vlastnosti materialu
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_DIFFUSE,materialDiffuse);
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_SPECULAR,materialSpecular);
  glMaterialf(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS, 20.0);
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)
{
  glViewport(0, 0, w, h);         // viditelna oblast
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);      // zmena projekcni matice
  glLoadIdentity();            // nastaveni perspektivni projekce
  gluPerspective(fieldOfView, (double)w/(double)h, nearClippingPlane, farClippingPlane);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);       // zmena modelove matice
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // vymazani barvoveho bufferu
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);       // bude se menit modelova matice
  glLoadIdentity();            // nahrat jednotkovou matici

  glTranslatef(0.0f, 0.0f, -50.0f);    // posun modelu dale od kamery
  glTranslatef(0.0f, 0.0f, newZ);
  glRotatef(newY, 1.0, 0.0, 0.0);     // rotace objektu podle pohybu kurzoru mysi
  glRotatef(newX, 0.0, 1.0, 0.0);

  switch (objectType) {          // vykresleni vybraneho objektu
    case 0: glutWireCube(5);             break;
    case 1: glutWireSphere(5, 16, 16);        break;
    case 2: glutWireCone(5, 5, 16, 16);        break;
    case 3: glutWireTorus(2, 5, 16, 16);       break;
    case 4: glScalef(3,3,3); glutWireDodecahedron(); break;
    case 5: glScalef(3,3,3); glutWireOctahedron();  break;
    case 6: glScalef(3,3,3); glutWireTetrahedron();  break;
    case 7: glScalef(3,3,3); glutWireIcosahedron();  break;
    case 8: glutWireTeapot(5);            break;
    case 9: glutSolidCube(5);             break;
    case 10: glutSolidSphere(5,16,16);         break;
    case 11: glutSolidCone(5,5,16,16);         break;
    case 12: glutSolidTorus(2,5,16,16);        break;
    case 13: glScalef(3,3,3); glutSolidDodecahedron(); break;
    case 14: glScalef(3,3,3); glutSolidOctahedron();  break;
    case 15: glScalef(3,3,3); glutSolidTetrahedron(); break;
    case 16: glScalef(3,3,3); glutSolidIcosahedron(); break;
    case 17: glutSolidTeapot(5);            break;
  }

  glFlush();               // provedeni vsech prikazu
  glutSwapBuffers();           // a prohozeni bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  key=(key>'A' && key<='Z') ? key+'a'-'A':key; // prevod na mala pismena

  switch (key) {             // rozeskok podle stlacene klavesy
    case 27:              // klavesa Escape
      exit(0);            // ukonceni programu
      break;
    case 'f':
      glutFullScreen();        // prepnuti na celou obrazovku
      break;
    case 'w':
      glutReshapeWindow(500, 500);  // prepnuti zpet do okna
      glutPositionWindow(50, 50);
      break;
    default:
      break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri zmene stavu tlacitek mysi
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseClick(int button, int state, int x, int y)
{
  if (button==GLUT_RIGHT_BUTTON) {    // prave tlacitko aktivuje posun od pozorovatele
    if (state==GLUT_DOWN) {       // pri stlaceni
      mouseStatus=1;         // nastaveni pro funkci motion
      mouseZ=y;            // zapamatovat pozici kurzoru mysi
    }
    else {
      mouseStatus=0;
      oldZ=newZ;           // zapamatovat novy pocatek
    }
  }
  glutPostRedisplay();          // prekresleni sceny
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri posunu mysi se stlacenym tlacitkem
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseDrag(int x, int y)
{
  if (mouseStatus==1) {          // provadi se presun
    newZ=oldZ+y-mouseZ;         // vypocitat novou pozici
    glutPostRedisplay();        // a prekreslit scenu
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri posunu mysi bez stlaceneho tlacitka
//---------------------------------------------------------------------
void onMouseMove(int x, int y)
{
  newX=x;                 // zapamatovat si pozici kurzoru
  newY=y;                 // pro otaceni
  glutPostRedisplay();          // prekreslit scenu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je zavolana pri vyberu polozky z menu
//---------------------------------------------------------------------
void onCommand(int command)
{
  if (command<18)             // byla vybrana polozka s nazvem objektu
    objectType=command;

  switch (command) {
    case 18:              // zobrazovat se budou pouze vrcholy polygonu
      glPolygonMode(GL_FRONT,GL_POINT);
      glPolygonMode(GL_BACK,GL_POINT);
      break;
    case 19:              // zobrazovat se budou pouze hrany polygonu
      glPolygonMode(GL_FRONT,GL_LINE);
      glPolygonMode(GL_BACK,GL_LINE);
      break;
    case 20:              // zobrazovat se budou vyplnene polygony
      glPolygonMode(GL_FRONT,GL_FILL);
      glPolygonMode(GL_BACK,GL_FILL);
      break;
    case 21:              // ukonceni aplikace
      exit(0);
    default:
      break;
  }

  glutPostRedisplay();          // prekreslit scenu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vytvori menu a navaze ho na leve tlacitko mysi
//---------------------------------------------------------------------
void createMenu(void)
{
  int i, j, k, l;
  i=glutCreateMenu(onCommand);      // vytvoreni submenu a registrace callback funkce
  glutAddMenuEntry("Wireframe cube",     0);
  glutAddMenuEntry("Wireframe sphere",    1);
  glutAddMenuEntry("Wireframe cone",     2);
  glutAddMenuEntry("Wireframe torus",    3);
  glutAddMenuEntry("Wireframe dodecahedron", 4);
  glutAddMenuEntry("Wireframe octahedron",  5);
  glutAddMenuEntry("Wireframe tetrahedron", 6);
  glutAddMenuEntry("Wireframe icosahedron", 7);
  glutAddMenuEntry("Wireframe teapot",    8);
  j=glutCreateMenu(onCommand);      // vytvoreni submenu a registrace callback funkce
  glutAddMenuEntry("Solid cube",       9);
  glutAddMenuEntry("Solid sphere",     10);
  glutAddMenuEntry("Solid cone",      11);
  glutAddMenuEntry("Solid torus",      12);
  glutAddMenuEntry("Solid dodecahedron",  13);
  glutAddMenuEntry("Solid octahedron",   14);
  glutAddMenuEntry("Solid tetrahedron",   15);
  glutAddMenuEntry("Solid icosahedron",   16);
  glutAddMenuEntry("Solid teapot",     17);
  k=glutCreateMenu(onCommand);      // vytvoreni submenu a registrace callback funkce
  glutAddMenuEntry("Points",        18);
  glutAddMenuEntry("Lines",         19);
  glutAddMenuEntry("Fill",         20);
  l=glutCreateMenu(onCommand);      // vytvoreni submenu a registrace callback funkce
  glutAddMenuEntry("Yes",          21);
  glutAddMenuEntry("No",          22);
  glutCreateMenu(onCommand);       // vytvoreni menu
  glutAddSubMenu("Wireframe objects", i);
  glutAddSubMenu("Solid objects", j);
  glutAddSubMenu("Polygon mode", k);
  glutAttachMenu(GLUT_LEFT_BUTTON);
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char *argv[])
{
  glutInit(&argc, argv);         // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA|GLUT_DOUBLE|GLUT_DEPTH); // graficky mod okna
  glutInitWindowSize(500, 500);      // pocatecni velikost okna
  glutInitWindowPosition(10, 10);     // pocatecni pozice okna
  glutCreateWindow("Priklad cislo 18");  // vytvoreni okna pro kresleni
  glutReshapeWindow(500, 500);      // nastaveni velikosti okna
  glutDisplayFunc(onDisplay);       // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);       // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);      // registrace funkce volane pri stlaceni ASCII klavesy
  glutMouseFunc(onMouseClick);      // registrace funkce volane pri stlaceni nebo pusteni tlacitka mysi
  glutMotionFunc(onMouseDrag);      // registrace funkce volane pri posunu mysi se stlacenym tlacitkem
  glutPassiveMotionFunc(onMouseMove);   // registrace funkce volane pri posunu mysi bez stlaceneho tlacitka
  init();                 // inicializace vykreslovani
  createMenu();              // vytvoreni menu s vyberem telesa
  glutMainLoop();             // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------