//---------------------------------------------------------------------
// Priklad cislo 11
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Jednoducha animace - reakce na casovac
//---------------------------------------------------------------------

#include <GL/glut.h>          // hlavickovy soubor funkci GLUTu


float rotAngle=0.0;           // uhel rotace sipky okolo sveho stredu
int  width=0;             // rozmer okna
int  height=0;
int  pause=0;             // ma-byt animace zastavena?
int  timerInterval=100;        // interval casovace v milisekundach//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)       // w a h reprezentuje novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);       // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);    // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();          // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);     // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);         // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -h, 0);       // posun pocatku do leveho horniho rohu
  width=w; height=h;         // zapamatovat rozmery okna
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//---------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);    // vymazani bitovych rovin barvoveho bufferu
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);     // bude se menit matice modelview
  glLoadIdentity();          // vynulovani predchozi transformace
  glTranslatef(width>>1, height>>1,0.0); // posun sipky do stredu okna
  glRotatef(rotAngle*180.0/3.14, 0, 0, 1.0);// rotace sipky

  glBegin(GL_TRIANGLES);       // zacatek vykreslovani trojuhelniku
    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);    // barva prvniho vertexu
    glVertex2i(0, -70);       // poloha prvniho vertexu
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);    // barva druheho vertexu
    glVertex2i(-50, 100);      // poloha druheho vertexu
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);    // barva tretiho vertexu
    glVertex2i(50, 100);      // poloha tretiho vertexu
  glEnd();
  glFlush();             // provedeni a vykresleni zmen
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  key=(key>'A' && key<='Z') ? key+'a'-'A':key; // prevod na mala pismena
  switch (key) {
    case 27:            // Escape
      exit(0);
      break;
    case 'f':
      glutFullScreen();      // prepnuti na celou obrazovku
      break;
    case 'w':
      glutReshapeWindow(400, 400);// prepnuti zpet do okna
      glutPositionWindow(50, 50);
      break;
    case 'p':
      pause=1;          // zastavit animaci
      break;
    case 's':
      pause=0;          // pustit animaci
    default:
      break;
  }
  if (key>'0' && key<='9')      // ciselne klavesy nastavuji interval
    timerInterval=(key-'0')*100;
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri volnem casovem slotu pro aplikaci
//---------------------------------------------------------------------
void onTimer(int value)
{
  if (!pause) {
    rotAngle+=0.010;        // zvetsit uhel rotace
    glutPostRedisplay();      // a prekreslit scenu
  }
  glutTimerFunc(timerInterval, onTimer, value); // znovu pustit casovac
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main (int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc,argv);        // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA|GLUT_SINGLE);// graficky mod okna
  glutInitWindowSize(400, 400);    // pocatecni velikost okna
  glutInitWindowPosition(10, 10);   // pocatecni pozice okna
  glutCreateWindow("Priklad cislo 11");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);     // registrace funkce volane pri prekreslovani
  glutReshapeFunc(onResize);     // registrace funkce volane pri zmene velikosti
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);    // registrace funkce volane pri stisku klavesy
  glutTimerFunc(timerInterval, onTimer, 1234); // registrace funkce volane pri jednom tiku casovace
  glutMainLoop();           // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane fce
  return 0;              // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------