4) § 74 a násl. občanského soudního řádu.
5) § 179 a 181 občanského zákoníku.
(pozn. redakce: § 179 a 181 byly zrušeny)
6) Například zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.
11) § 341 občanského zákoníku.
(pozn. redakce: text ustanovení byl zrušen)
12) § 129 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. (pozn. redakce: § 129 vyhlášky byl zrušen)
13) § 157 odst. 2 vyhlášky č. 149/1988 Sb. (pozn. redakce: text tohoto ustanovení byl zrušen zákonem ČNR č. 582/1991 Sb.)
13a) § 28 zákona č. 359/1999 Sb. , o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
13b) § 30 zákona č. 359/1999 Sb. , ve znění zákona č. 272/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
15) Zákon č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Vyhláška č. 19/1988 Sb. , o postupu při úmrtí a pohřebnictví, ve znění zákona č. 256/2001 Sb.
16) Vyhláška č. 83/1993 Sb. , o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1996 Sb. , vyhlášky č. 147/1995 Sb. , vyhlášky č. 263/1996 Sb. a vyhlášky č. 146/1998 Sb.
17) § 11 zákoníku práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.
§ 1 nařízení vlády ČSSR č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce.
(pozn. redakce: text tohoto ustanovení nařízení vlády č. 223/1988 Sb. bylo zrušeno nařízením vlády č. 108/1994 Sb.)
18) Vyhláška č. 82/1993 Sb. , o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb. , vyhlášky č. 146/1995 Sb. , vyhlášky č. 66/1996 Sb. , vyhlášky č. 262/1996 Sb. , vyhlášky č. 205/1997 Sb. , vyhlášky č. 145/1998 Sb. , vyhlášky č. 172/1999 Sb. , vyhlášky č. 73/2001 Sb. a vyhlášky č. 425/2001 Sb.
21) § 20 odst. 3 až 5 a § 21 až 23 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
22) § 115 občanského zákoníku.
23) § 24 zákona č. 155/1995 Sb.

*) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7.
**) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9.