//---------------------------------------------------------------------
// Ukazkovy priklad cislo 55
// Autor: Pavel Tisnovsky
//
// Tento program zjisti maximalni povolenou velikost textur pro danou
// implementaci OpenGL.
//---------------------------------------------------------------------

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <GL/glut.h>              // hlavickovy soubor funkci GLUTu a OpenGL//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce vykresli retezec zadanym bitmapovym fontem
//---------------------------------------------------------------------
void printGlutBitmapFont(char *string, void *font, int x, int y, float r, float g, float b)
{
  glColor3f(r, g, b);             // nastaveni barvy vykreslovanych bitmap
  glRasterPos2i(x, y);            // nastaveni pozice pocatku bitmapy
  while (*string)               // projit celym retezcem
    glutBitmapCharacter(font, *string++);  // vykresleni jednoho znaku
}//---------------------------------------------------------------------
// Funkce pro inicializaci vykreslovani
//---------------------------------------------------------------------
void onInit(void)
{
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);    // barva pozadi obrazku
  glClearDepth(1.0f);             // implicitni hloubka ulozena v pameti hloubky
  glShadeModel(GL_FLAT);           // nastaveni stinovaciho rezimu
}//---------------------------------------------------------------------
// Nastaveni souradneho systemu v zavislosti na velikosti okna
//---------------------------------------------------------------------
void onResize(int w, int h)           // argumenty w a h reprezentuji novou velikost okna
{
  glViewport(0, 0, w, h);           // viditelna oblast pres cele okno
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);        // zacatek modifikace projekcni matice
  glLoadIdentity();              // vymazani projekcni matice (=identita)
  glOrtho(0, w, 0, h, -1, 1);         // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna
  glScalef(1, -1, 1);             // inverze y-ove osy, aby se y zvetsovalo smerem dolu
  glTranslatef(0, -h, 0);           // posun pocatku do leveho horniho rohu
}//--------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri kazdem prekresleni okna
//--------------------------------------------------------------------
void onDisplay(void)
{
  int d;
  char str[100];
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);        // vymazani barvoveho bufferu
  glGetIntegerv(GL_MAX_TEXTURE_SIZE, &d);   // zjisteni maximalniho rozliseni textur
  sprintf(str, "Maximum texture size is %dx%d texels", d, d);// prevod na retezec a tisk
  printGlutBitmapFont(str, GLUT_BITMAP_8_BY_13, 10, 50, 1.0, 1.0, 1.0);
  glFlush();                 // provedeni a vykresleni vsech zmen
  glutSwapBuffers();             // a prohozeni predniho a zadniho bufferu
}//---------------------------------------------------------------------
// Tato funkce je volana pri stlaceni ASCII klavesy
//---------------------------------------------------------------------
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
  if (key>='A' && key<='Z')          // uprava velkych pismen na mala
    key+='a'-'A';              // pro zjednoduseni prikazu switch

  switch (key) {
    case 27:  exit(0);      break; // ukonceni aplikace
    case 'q':  exit(0);      break; // ukonceni aplikace
    default:            break;
  }
}//---------------------------------------------------------------------
// Hlavni funkce konzolove aplikace
//---------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  glutInit(&argc, argv);           // inicializace knihovny GLUT
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);// nastaveni dvou barvovych bufferu a pameti hloubky
  glutInitWindowPosition(30, 30);       // pocatecni pozice leveho horniho rohu okna
  glutInitWindowSize(400, 100);        // pocatecni velikost okna
  glutCreateWindow("Priklad na OpenGL cislo 55");// vytvoreni okna pro kresleni
  glutDisplayFunc(onDisplay);         // registrace funkce volane pri prekreslovani okna
  glutReshapeFunc(onResize);         // registrace funkce volane pri zmene velikosti okna
  glutKeyboardFunc(onKeyboard);        // registrace funkce volane pri stlaceni klavesy
  onInit();                  // inicializace vykreslovani
  glutMainLoop();               // nekonecna smycka, kde se volaji zaregistrovane funkce
  return 0;                  // navratova hodnota vracena operacnimu systemu
}//---------------------------------------------------------------------
// Konec zdrojoveho souboru
//---------------------------------------------------------------------